Adorácia Kto je môj blížny?

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Tebe patrí chvála (alebo iná vhodná pieseň pred Eucharistiou)

 Úvod
Vo Svätom písme čítame, ako Boží služobník Mojžiš žiadal od Pána, aby mu zjavil svoju slávu (Ex 33, 18). Pán vyplnil túto jeho prosbou. Keď Pán pred ním prechádzal, volal: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.“ Vtedy sa Mojžiš vrhol na zem a klaňal sa mu.

V tejto chvíli sme my pre tebou a ty, Pane, k nám prichádzaš vo Sviatosti Oltárnej a zjavuješ nám svoju slávu, ty, ktorý si milosrdenstvo, láska a zľutovanie. Klaniame sa ti, ako sa ti klaňal Mojžiš; vyznávame svoje previnenia a prosíme o odpustenie, ako prosil kráľ Dávid, keď spáchal hriech; ospevujeme tvoju priazeň a stálu náklonnosť, ako ju ospievala Panna Mária vo svojom chválospeve.

 Biblický úryvok – (Lk 10, 25 – 37)

 Zamyslenie
Pane, koľkokrát sa správame ako ten znalec zákona. Chceme od teba, aby si v našom postoji k druhým stanovil, čo ešte musíme a čo už netreba robiť, aby sme stále pred tebou a druhými vyzerali dobre.

Ty nechceš, aby sme upadli do rutiny a stereotypu. Prevraciaš náš život naruby. Dávaš nám príklad vlastného života, na ktorom nás učíš, že blížnym je každý, kto sa ocitne v núdzi. Neraz sa podobáme kňazovi a levitovi a prechádzame okolo druhých bez povšimnutia, ba dokonca, Pane, aj okolo teba samotného.

Teraz sme tu pred tebou a chceme sa zmeniť. Chceme byť ako ty. Ty si nečakal, ako sa k tebe zachovajú iní, ty si plnil Otcovu vôľu. Stal si sa pre nás chlebom, aby sme nasýtený týmto nebeským pokrmom aj my plnili Božiu vôľu.

 Spytovanie svedomia (potom nasleduje chvíľa ticha)
Usiluješ sa v sebe očisťovať obraz, na ktorý si bol stvorený?

  • Nevytváraš si boha podľa svojich predstáv?

  • Si náročný na seba a snažíš sa vo svojej viere rásť, alebo si vyberáš minimálne požiadavky?

  • Možno niekto potreboval pomoc a ty si úmyselne napr. nezdvihol telefón, neodpovedal si na email a pod.?

  • Dokonca si hľadal výhovorky, prečo si tak konal?

  • Je niekto v tvojom okolí, s kým sa nerozprávaš alebo sa mu úmyselne vyhýbaš?

  • Vieš, čo máš konať, ale svoju nečinnosť zdôvodňuješ poukazovaním na druhých?

  • Žiješ v tomto svete ako Ježišov učeník?

  • Nerobíš z Ježišovho evanjelia niečo banálne, čo vlastne ani netreba brať vážne?

  • Uvedomuješ si, že Ježiš ti dôveruje?

  • Ako zaobchádzaš s touto dôverou?

 Prosby
K: Pane Ježišu, chválime ťa za tvoj dar Eucharistie, v ktorom prebývaš
medzi nami a dávaš sa nám ako posila pre náš duchovný pokrm, chválime ťa, Pane.
Ľ: Chválime ťa, Pane.

K: Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoju láskavosť,
ktorou sa skláňaš k nám a odpúšťaš nám naše previnenia, ďakujeme ti, Pane.
Ľ: Ďakujeme ti, Pane.

K: Pane Ježišu, prosíme ťa o odpustenie, ak sme neboli blížnymi tomu,
kto sa ocitol v núdzi, Pane, odpusť nám.
Ľ: Pane, odpusť nám.

K: Pane Ježišu, pomáhaj nám byť vo svete svedkami tvojho evanjelia, Pane, vyslyš nás.
Ľ: Pane, vyslyš nás.

 Chválospev
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
On stvoril každého z nás,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Je náš Otec, ktorí nás miluje takých, akí sme,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Poslal nám svojho Syna, ako nášho Pána, Učiteľa a brata,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Dáva nám svojho Svätého Ducha, Tešiteľa a Zástancu,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Chce, aby sme v tomto svete žili ako Jeho deti a boli svedkami Jeho lásky,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
A aby sme konali pokánie a navzájom si odpúšťali,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Sláva Otcu i Synu
i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen

 Pieseň
Ctíme túto sviatosť slávnu

 Modlitba pred požehnaním
Dobrotivý Bože, odpusť nám chvíle,
keď sme v našej viere boli minimalistami, lebo by to narušilo naše pohodlie,
keď sme trvali na našej predstave o tebe, aby sme nemuseli opustiť hriech.
Prejav aj teraz svoju všemohúcnosť a zmiluj sa nad nami.
Nech tvoje zľutovanie nám pomôže,
aby sme boli dôveryhodnými svedkami Evanjelia tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.  

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravil: František Trstenský.