Adorácia Náručie srdca

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Márnotratný syn (1. + 2. sloha) https://www.youtube.com/watch?v=rlFYDg19-UU

Úvod
Pane, som tu pred tebou. Vrátil som sa do tvojho domu. Som tu, lebo viem, že z tvojich rúk mi stále žiari odpustenie. Tvoje otvorené náručie ma víta. Je to náručie srdca, do ktorého chcem v tejto chvíli nahliadnuť a v ňom kontemplovať tvoju milosrdnú lásku. Tvoje srdce je pre mňa domovom: miestom istoty, sieňou lásky, zdrojom pokoja a prameňom milosrdenstva, z ktorého neustále môžem čerpať čistotu do môjho srdca, aby som mohol nanovo pochopiť, že som milovaným synom a dcérou Otca. V pokore kľačím pred tvojou tvárou a spolu so sestrou Faustínou vyznávam, klaniam sa ti a velebím ťa:
Živá hostia, moja jediná sila, prameň lásky a milosrdenstva, obklop celý svet, posilňuj slabé duše. Ó, požehnaná chvíľa a okamih, v ktorom nám Ježiš zanechal svoje najmilosrdnejšie Srdce.“ (Denníček 223)

Pieseň
Márnotratný syn (3. + 4. sloha)

Biblický úryvok – (Ž 25, 6 – 7) (číta chlapec)
Spolu so žalmistom volám: „Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie,
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky,
ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.“

Zamyslenie
Ježišu, skrze teba, prítomného v hostii lásky sa teraz chcem obrátiť na nášho Otca: Drahý môj Otče! Ďakujem ti, že nikdy nestrácaš so mnou trpezlivosť. Napriek toľkým mojim zradám, toľkému môjmu sebectvu a pohodlnosti ty si trpezlivý a stále čakáš. Čakáš, aby si mi mohol dať opäť novú nádej, aby si vzal moje zranené a pošpinené srdce do svojich otcovských rúk a oprášil ho od nánosu hriechu.

Ty veľmi dobre vieš, ako mi niekedy ťažko padne vrátiť sa. Často prichádzam, až keď všetko ostatné zlyhalo, až keď som sa sklamal v ľuďoch okolo seba i v sebe samom. Koľko pokory z mojej strany si to vyžaduje a ako veľa času niekedy potrebujem, kým sa odvážim vykročiť, kým uznám svoj hriech, kým pochopím… Ty to vieš. A napriek tomu ma tak veľmi miluješ! Miluješ a čakáš…

Pieseň
Hudba dohráva https://www.youtube.com/watch?v=G_6j9aPYbsM

Biblický úryvok  (Lk 15, 7) (číta dievča)
Ježišu, Ty si povedal: „V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom,
ktorý robí pokánie ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými,
ktorí pokánie nepotrebujú.“

Zamyslenie
Aká neopísateľná radosť zavládla v srdci otca, keď objal svojho strateného syna. Priam prekvapujúca a nepochopiteľná. A syn? Plný rozpakov sa zmohol len na jediné: „Zhrešil som, už nie som hoden volať sa tvojím synom.“ Ale otec akoby slová syna nepočul, dal ho obliecť do najlepších šiat a vystrojil mu veľkú hostinu.

Drahý brat, milá sestra. Taký je náš Boh! Bezpodmienečne milujúci, odpúšťajúci a plný radosti z nášho návratu do jeho domu. A pritom mu z našej strany stačí tak málo, len naše úprimné „odpusť, zhrešil som“. Nie je to úžasné? Nie je náš Boh úžasný?

Spoločne volajme – Odpusť, zhrešil som!

 • Za to, že si nebol na prvom mieste v mojom živote a dal som prednosť osobám a veciam tohto sveta pred tebou! Ľ: Odpusť, zhrešil som!

 • Za to, že som viac dôveroval sebe, horoskopom, poverám a iným okultným veciam!

 • Za to, že som si nenašiel čas na modlitbu, nedeľnú svätú omšu, svätú spoveď a na to, aby som ťa prijal v Eucharistii do svojho života!

 • Za to, že som sa hádal a bol neúctivý k mojim rodičom!

 • Za to, že som si nevážil mojich súrodencov a nebol pre nich príkladom!

 • Za to, že som si nenašiel čas, aby som navštívil mojich starých rodičov, chorých a opustených!

 • Za to, že som bol ľahostajný a lenivý pomôcť mojim blížnym!

 • Za to, že som si nevážil a ničil svoje zdravie!

 • Za to, že som premárnil tak vzácny dar času za internetom!

 • Za to, že som viac budoval virtuálne vzťahy cez „chat“ a facebook a boli mi ľahostajní tí, ktorých som mal okolo seba!

 • Za to, že som si si nevážil dar zraku a hľadel som na filmy a webové stránky, ktoré poškvrnili moje srdce!

 • Za to, že som hľadel na opačné pohlavie nečistými a žiadostivými očami!

 • Za to, že som závidel iným a nevážil som si dary, ktoré si pre mňa pripravil!

 • Za to, že som ohováral, osočoval, posudzoval a odsudzoval konanie iných a nevidel som brvno vo svojom vlastnom oku!

Pane, napriek týmto mojim hriechom a slabostiam, viem, že ma prijímaš a že domov tvojho srdca je stále pre mňa otvorený. Preto čím ďalej tým viac žasnem nad tajomstvom lásky, ktorú máš ku mne a aspoň sčasti rozumiem slovám svätého apoštola Pavla:

Biblický úryvok (Rim 8, 35.37 – 39) (číta chlapec)
Kto nás odlúči od Kristovej lásky?
Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie,
hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.
A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá,
ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka,
ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky,
ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Pieseň
Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky

Litánie k Božiemu milosrdenstvu
V tejto chvíli Pane, chceme oslavovať a vzývať tvoje milosrdenstvo.
Spoločne volajme – Dôverujeme ti!

Milosrdenstvo Božie, vytryskujúce z lona Otca, Ľ: Dôverujeme Ti!
Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo,
Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice,
Milosrdenstvo Božie, nepreskúmateľné žiadnym rozumom ľudským ani anjelským,
Milosrdenstvo Božie, z ktorého vytryskuje všetok život a šťastie,
Milosrdenstvo Božie, prevyšujúce nebesia,
Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov,
Milosrdenstvo Božie, napĺňajúce celý vesmír,
Milosrdenstvo Božie, zostupujúce na svet v osobe vteleného Slova,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si vyplynulo z otvorenej rany Ježišovho Srdca,
Milosrdenstvo Božie, obsiahnuté v Ježišovom Srdci pre nás, a zvlášť pre hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení svätej hostie,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu,
Milosrdenstvo Božie, naše ospravedlnenie skrze Ježiša Krista,
Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce nás po celý život,
Milosrdenstvo Božie, obklopujúce nás zvlášť v hodine smrti,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nám dávaš večný život,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každej chvíli života,
Milosrdenstvo Božie, chrániace nás pred pekelným ohňom,
Milosrdenstvo Božie, v obrátení zatvrdlivých hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, privádzajúce do úžasu anjelov a nepochopiteľné pre svätých,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách,
Milosrdenstvo Božie, pozdvihujúce nás zo všetkej biedy,
Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k bytiu,
Milosrdenstvo Božie, ktoré zahŕňaš všetky diela jeho rúk,
Milosrdenstvo Božie, korunujúce všetko čo je a čo bude jestvovať,
Milosrdenstvo Božie, v ktorom sme všetci ponorení,
Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc,
Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší,
Milosrdenstvo Božie, odpočinutie sŕdc, pokoj uprostred strachu,
Milosrdenstvo Božie, slasť a vytrženie svätých duší,
Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji.

Záver (Denníček 1794)
Ježišu, večný Bože, ďakujem ti za tvoje nespočetné milosti a dobrodenia.
Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďakyvzdávania tebe, Bože.
Každá kvapka mojej krvi nech obieha pre teba, Pane.
Moja duša je jedným chválospevom zvelebovania tvojho milosrdenstva.
Milujem ťa, Bože, pre teba samého.

Pieseň
Ctime túto sviatosť slávnu

Modlitba pred požehnaním
Pane Ježišu, prítomný v tejto Najsvätejšej sviatosti,ty s
i prišiel na zem zjaviť Otcovo milosrdné srdce.
Ďakujem ti za tvoju pokoru,
vďaka ktorej si sa stal jedným z nás
a prebývaš medzi nami v spôsobe chleba a vína.
Hoci si nespáchal žiaden hriech,
predsa si vzal na svoje plecia hriechy celého sveta, i tie moje.
Tvoja smrť a zmŕtvychvstanie mi priniesli
Otcovo odpustenie a slobodu a otvorili mi bránu večného domova.
Prosím ťa, nech ma na tejto ceste domov nič nezastaví a neodlúči od teba.
Ty si môj brat, ktorý ma s radosťou čaká v dome nášho Otca,
kde spolu s ním a s Duchom Svätým žiješ a kraľuješ naveky vekov. Amen.

Pieseň
Vznešený https://www.youtube.com/watch?v=Scat-Nh8JII&list=RDJ7WJEbR8B98&index=5

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravil: Róbert Neupauer.