Adorácia S Ježišom pri stole

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Boh prestrel pre mňa bohatý stôl https://www.youtube.com/watch?v=l5q0hNzhmHk

K: Nech je pochválený a zvelebený Ježiš v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
Ľ: Od tohoto času až naveky.

Úvod
Sme tu pred tebou, Pane. Vítame ťa. Ale aj ty vítaš nás. Bol si tu už predtým, ako sme sem prišli. Sme pred živým Bohom. Naše oči, myseľ, srdce v tomto momente nevnímajú nič iné, iba to, že sme v prítomnosti živého Boha. Sme tu všetci tí, ktorí chceli prísť, ktorí si na adorácie už zvykli, ktorí radi zotrvávame v tvojej prítomnosti nielen na svätej omši, ale aj po jej skončení. Ale máme medzi sebou aj niekoľko nových hostí. Aj tých vítaš a tešíš sa z toho, že prijali tvoje pozvanie.

Sme tu, okolo tvojho stola, okolo tohto svätého miesta, kde sa pred malou chvíľou priniesla nekrvavá obeta kríža. Teraz kľačíme pred oltárom, pred stolom tvojho svätého tela, hľadíme na teba, Ježišu, ktorý si vystavený k verejnej úcte. Pozeráme sa na teba a ty sa pozeráš na nás. Sme radi pri tebe. Sme spokojní a šťastní.

Biblický úryvok – (Mt 9, 9 – 13) a (Lk 19, 1 – 10)

Zamyslenie
Pán Ježiš sedí v dome za stolom. Táto situácia vyzerá navonok pokojne, panuje tu takmer rodinná atmosféra, ale ukrýva v sebe dynamiku, pohyb. Tam, kde príde Ježiš, nemôže všetko ostať tak ako bolo, po starom, ale niečo sa musí zmeniť. Ježiš pokojne požíva pokrm, konzumuje obed, alebo večeru, ale v srdci Matúša sa už niečo deje – Ježiš je ten, kto mu mení srdce.

Podobne, v Lukášovom evanjeliu, keď sa Ježiš sám pozve na obed k Zachejovi, sa v srdci tohto ďalšieho mýtnika niečo deje. Pán Ježiš ukazuje priam nutnosť zostať v ten deň v dome Zacheja slovami: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím ostať v tvojom dome.“ Reakcia Zacheja je krásna – „On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.“ Zachej s radosťou prijíma Ježiša k stolu. Teda nie je to neochotne, s nevôľou, s frflaním, niečo ako „Čo zase chceš?“, ale s pohnutím srdca, s radostným postojom vnútra. Niečo ako: „Čože, no toto, ty si si ma vôbec všimol?“ Zachej je úplne odhodlaný napraviť, zmeniť svoj život, čo vyjadruje slovami: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Zachej po materiálnej stránke asi aj skrachoval, jeho rozhodnutie ho možno zruinovalo. To štvornásobné vrátenie majetku niekomu poškodenému, oklamanému, ho vyjde draho, možno priam celý „majland“. Isto nešlo o jedného oklamaného človeka, ale týkalo sa to mnohých ľudí…

Rozjímanie nad Matúšom a Zachejom:
Pane Ježišu, keď nás voláš, aby sme ťa nasledovali a poslúchli ťa, chceme to urobiť s takou odovzdanosťou ako Matúš. Sme si vedomí toho, že rozhodnutie nasledovať ťa, často vyžaduje ťažkú alebo bolestivú voľbu. Podobne ako Matúš, aj my by sme sa mali rozhodnúť zanechať tie veci, ktoré nám bránia v nasledovaní Krista.

Pane Ježišu, keď si navštívil Matúša, poškodil si svoju povesť. Matúš podvádzal ľudí, ale ty si ho našiel a zmenil. Prosíme ťa, Pane, daj nám silu, aby sme sa nebáli priblížiť sa k tým, ktorí majú odlišný životný štýl, pretože evanjelium- dobrá správa- môže zmeniť každého.

Pane Ježišu, chceme ťa nasledovať ako Zachej. Chceme ťa najprv len zo zvedavosti vidieť, ale potom ťa chceme aj pozvať. Zachej ťa nepozval k sebe. Pozval si sa sám. My to urobíme lepšie ako Zachej – pozývame ťa. Príď k nám so svojím milosrdenstvom. Zostaň s nami, Pane, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Chceli by sme napraviť svoje životy. Zasadni si medzi nás, k nášmu stolu, a zostaň s nami. Prebývaj, prosíme, uprostred nás.

Žalm 23 (recitovaný alebo spievaný)
Pane, kráľ Dávid ti zložil nádherný Žalm 23.
Chceme ti ho predniesť ako našu modlitbu chvály.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Sláva Otcu i Synu *
i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
i na veky vekov. Amen

(chvíľa ticha)

Zamyslenie
Pane Ježišu Kriste, v tvojej osobe sa stretol Boh, ktorý je pastierom Izraela, v konkrétnej ľudskej podobe s nami – ľuďmi. Prišiel si hľadať zatúlané ovečky.My sme tie zatúlané ovečky. Každý z nás sa sem tam zatúla a myslí si, že bez teba je lepšie. Hľadať šťastie mimo teba znamená byť zatúlanou ovečkou. Chceš ich všetky priviesť do jedného ovčinca, a občerstviť ich vodou Ducha Svätého. Ďakujeme ti za to, že to robíš, že nás hľadáš.

Ďakujeme ti, že v tebe máme mocného a doslova všemohúceho ochrancu a dobrotivého hostiteľa po celý život. Pastva, pramene, odpočinok sú obrazy tvojich darov. Teda plnosti života v Kristovej milosti. Roklina temnôt alebo tmavá dolina je obrazom všetkého toho, čo ohrozuje život, predovšetkým moc smrti, porazenú Bohom v Kristovi.

Hostina pri stole s domovským právom je novým obrazom tvojej spásy, Božej dobroty a tvojho svätého požehnania. Plný kalich znamená plnosť tvojich darov, či už sa prejavuje v hmotnej, alebo v duchovnej rovine. Ty nám dávaš „plný kalich až po okraj“ celého tvojho nebeského požehnania. Olej na hlaveje zas symbolom Ducha Svätého, symbol oplývania tvojimi Božími darmi. Pane, ty mi dávaš svoje pomazanie do služby, do pomoci, do ochoty vykročiť za tebou v blížnom človeku. Vyzbrojuješ ma v Duchu Svätom mocou z výsosti, mocou zhora. Dávaš mi nesmierne prepotrebný olej radosti do srdca a olej pokoja do mojich vzťahov s blízkymi.

Cirkev je tvojím stádom, stádom Kristovým, zhromaždeným okolo tvojej obety, očistená krstnou vodou, aj slzami ľútosti, je živená (sýtená) nebeským chlebom a vínom, posilnená olejom Ducha Svätého. Vďaka ti za to.

Spytovanie svedomia

  • Existuje záplava vplyvov okolo nás, namierených na nás. Komu dovoľujeme vziať kormidlo nášho života do rúk? Konáme podľa žalmistu: „Len“ Pán je môj Pastier?

  • Boh predo mnou nič neskrýva, nič nezatajuje, dáva mi veľa. Prestiera mi stôl, pred očami mojich protivníkov. Čím všetkým sa sýti moje srdce? Dokážem jesť z plného stola všetkého možného pokrmu, ktorý mi Boh cez Cirkev pripravil?

  • Boh mi dáva ako pokrm zo stola predovšetkým Sviatosti, Božie slovo, silným prostriedkom alebo pokrmom je modlitba, úcta k Panne Márii, úcta k svätým, odpustky, učenie pápežov, koncilové dokumenty, rôzne pobožnosti, posvätný ruženec, atď. Nesýtim sa niekedy aj brakom, slabým, bezcenným nekvalitným tovarom, napodobeninami? Nemám záľubu vo vyhľadávaní takéhoto slabého odvaru?

Pane, chceme ti úplne patriť. Bojíme sa byť bez teba. Pomáhaj nám, ochraňuj nás, dávaj nám svoj pokrm – svoje Slovo i svoje Telo. Amen.

Pieseň
Ctíme túto sviatosť slávnu

Modlitba pred požehnaním
Milostivý Bože,
ty nás obnovuješ pri sviatostnom stole,
prosíme ťa, ustavične nás sprevádzaj svojou pomocou,
aby sa spásonosné účinky prijatej sviatosti
prejavovali v našom každodennom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravil: Peter Mihálik.