Adorácia S Máriou k Ježišovi

Pieseň
Žena [FireFly] https://www.youtube.com/watch?v=WGhJR3J-DE0
(alebo iná vhodná pieseň o Márii)

Úvod
Svätý Otec František ohlásil mimoriadny Rok milosrdenstva, ktorý začne na sviatok Nepoškvrneného počatia našej matky Márie, matky milosrdenstva. Jej príbeh prekvapení s Bohom začal pri zvestovaní v Nazarete, kde nebol nik, iba ona. Vľúdnosť jej pohľadu nech nás sprevádza, aby sme všetci mohli znovu objaviť radosť z Božej nežnosti. Nik nespoznal tak ako Mária hĺbku tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom. Všetko v jej živote bolo stvárňované prítomnosťou milosrdenstva, ktoré sa stalo telom. Skúsenosť, ktorú prežila s Ježišom a svojím manželom Jozefom, nás môže vtiahnuť do vnútorného dialógu, s ktorým máme skúsenosť aj v našich rodinách.

Obráťme sa k nej so starobylou a stále novou modlitbou Salve Regina (Zdravas Kráľovná), aby od nás nikdy neodvrátila svoj milosrdný pohľad, a aby nás urobila hodnými kontemplovať tvár milosrdenstva, jej Syna Ježiša.

Korunka k Matke Božieho Milosrdenstva
(modlí sa na zrnkách ruženca, má len tri desiatky)
Imprimatur: + Mons. Alojz Tkáč, ABÚ Košice 2 .3. 2004

Na začiatok:
Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó, milostivá a nad všetky pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

Na veľkých zrnkách (1x):
Mária, Matka milosti a Matka Milosrdenstva,
chráň nás pred nepriateľmi a prijmi nás v hodine smrti.

Na malých zrnkách (10x):
Mária, Matka Milosrdenstva,
vypros nám milosrdenstvo u svojho Syna Ježiša.

Záverečná modlitba:
Matka milosrdenstva, ty otváraš pred nami dokorán svoju náruč a vystieraš ruky plné všetkých milostí a darov. Tvoje materinské srdce nám chce dať všetko, čo potrebujeme. Preto sa, s dôverou obraciame k tebe Nebeská Matka, vypros nám všetko, čo potrebujeme, ale predovšetkým svojím silným príhovorom nám vypros od Ježiša milosť, aby sme bdeli nad čistotou a nevinnosťou, verne a vytrvalo sa snažili o lásku k tebe a v srdci nosili obraz tvojho Syna. Nech nás jeho milosrdenstvo chráni, spravuje a privedie do večnej blaženosti. Amen.

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Misericordias Domini [Taizé] https://www.youtube.com/watch?v=Y6ycBOH9qXM
(alebo iná vhodná pieseň)

Zamyslenie
Teraz je ten čas, keď sme pri Ježišovi tak blízko, ako bola Mária. S pohľadom upretým na teba, Ježišu, a na tvoju milosrdnú tvár, môžeme zakusovať lásku Najsvätejšej Trojice. Od Otca si dostal poslanie zjaviť tajomstvo lásky. Ty si Láska, Láska, nič iné ako Láska. Láska, ktorá sa dáva zadarmo. Tvoje vzťahy s ľuďmi, ktorí sa k tebe vinú, majú v sebe čosi jedinečné a neopakovateľné. Znamenia, ktoré konáš, zvlášť hriešnikom, chudobným, vylúčeným, chorým a trpiacim, sa dejú v mene milosrdenstva. Všetko v tebe hovorí o milosrdenstve. Ničomu, čo je v tebe, nechýba súcit.

Zo srdca Najsvätejšej Trojice, z najhlbšieho vnútra Božieho tajomstva, vyviera, a bez ustania prúdi, veľká rieka milosrdenstva. Tento prameň sa nikdy nevyčerpá pre tých, ktorí sa k nemu priblížia. Zakaždým, keď to niekto z nás potrebuje, môžeme k tebe pristúpiť, pretože tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Taká nepreskúmateľná je hĺbka tajomstva, ktoré v sebe uchovávaš, také nevyčerpateľné je bohatstvo, ktoré z teba pochádza.

Žalm 136
(recitovaný alebo spievaný)

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Oslavujte Boha nad bohmi, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Oslavujte Pána nad pánmi, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On jediný koná veľké zázraky, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On múdro stvoril nebesia, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On rozprestrel zem nad vodami, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On stvoril veľké svetlá, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné:
slnko, aby panovalo vo dne, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné,
mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On pobil egyptských prvorodencov, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On vyviedol Izraela spomedzi nich, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
mocnou rukou a vystretým ramenom, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 On rozdelil Červené more na dve časti, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
A Izraela previedol jeho stredom, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On previedol svoj ľud cez púšť, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On pobil význačných kráľov, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
A pozabíjal mocných kráľov, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Sehona, kráľa amorejského, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
a Oga, kráľa Bášanu, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
a ich krajinu dal za dedičstvo, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné;
za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 On pamätal na nás v našom ponížení, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
A oslobodil nás od našich nepriateľov, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
On dáva pokrm každému stvoreniu, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Oslavujte Boha nebies, *
lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 Sláva Otcu i Synu *
i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
i na veky vekov. Amen

(chvíľa ticha)

Zamyslenie
Pilierom, na ktorom spočíva život Cirkvi, je milosrdenstvo. Každá jej pastoračná činnosť by mala byť zahalená do nežnosti, s ktorou sa obracia k veriacim; žiadnemu jej ohlasovaniu a svedectvu pred svetom nesmie chýbať milosrdenstvo. Dôveryhodnosť Cirkvi sa overuje cestou milosrdnej a spolucítiacej lásky. Preto Cirkev mocne pociťuje naliehavú potrebu ohlasovať Božie milosrdenstvo. Jej život je autentický a dôveryhodný vtedy, keď je milosrdenstvo obsahom jej presvedčeného ohlasovania. Vie, že jej prvou úlohou, najmä vo chvíľach, aké prežívame aj my, plných veľkých nádejí a silných protirečení, je voviesť všetkých do veľkého tajomstva Božieho milosrdenstva, kontemplujúc Kristovu tvár.

Pane, ale toto sa týka aj mňa. Osobne!

Kontemplujem tvoju tvár, Pane?

Je milosrdenstvo pilierom, na ktorom spočíva môj život?

Je milosrdenstvo prítomné v mojom ohlasovaní a svedectve pred svetom?

Je všetko, čo robím, zahalené do nežnosti, s ktorou sa obraciam k mojim blížnym?

(chvíľa ticha)

Pane, sme tak blízko pri tebe. Zakúsili sme tvoju lásku. Vďaka tejto láske, ktorá sa skláňa až k odpusteniu a sebadarovaniu, sa každý z nás stáva služobníkom a sprostredkovateľom tvojho milosrdenstva pre ľudí.

Prosíme ťa, aby všade, kde je prítomná Cirkev, aj každý jeden z nás, bolo zrejmé Otcovo milosrdenstvo.

Daj, aby v našich farnostiach, v našich spoločenstvách, v združeniach, hnutiach, jedným slovom, všade, kde sú prítomní kresťania, bolo každému umožnené, aby našiel oázu milosrdenstva.

Otče náš…

Pieseň

Ctime túto sviatosť slávnu

Modlitba pred požehnaním
Dobrotivý Bože,
ty si vykúpil celé ľudstvo
smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna;
Zachovaj v nás dielo svojho milosrdenstva
a daj, aby sme vždy plní vďaky
slávili tajomstvo viery,
a tak dosiahli večnú odmenu v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.

Pieseň
Blahoslavení milosrdní [Hymna SDM Krakov/BB zbor/Valéria Juríčková]

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravil: Bruno Donoval OP.