Adorácia Stáť na strane milosrdenstva

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Čakám, Teba, Kráľ https://www.youtube.com/watch?v=bIyzvWdTmsI

Biblický úryvok (Lk 7, 36 – 50)

Zamyslenie
Je až neuveriteľné, ako Ježiš prejavuje priazeň tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sú predmetom súdenia, objektom verejného pohoršenia.

Keď prechádzame evanjeliom, narážame na takéto stretnutia náklonnosti Boha k človeku. Či je to reakcia Ježiša po spustení ochrnutého cez strechu svojimi priateľmi, alebo keď stretne malomocných, alebo jeho priazeň voči človeku s vyschnutou rukou, uzdravenia v sobotu, množstvo jeho kázní a príhovorov, ktoré vyrušovali spravodlivých, ale prebúdzali život v tých, ktorí potrebovali práve v tej chvíli prejav jeho náklonnosti.

Žena, ktorá prišla ku Šimonovi, aby prejavila Ježišovi túžbu po zmierení s Bohom, mala veľkú lásku a tá jej dodávala odvahu urobiť nemožné – prelomiť konvenčné myslenie jeruzalemskej spoločnosti voči „outsiderom“ a tým, ktorí zlyhali.

To nám dáva nádej, že Otec je naklonený stáť na strane milosrdenstva, pokiaľ milujeme a máme odvahu prejaviť mu našu lásku. A tiež pokiaľ prijmeme, že sme ním milovaní až do krajnosti.

Pieseň
Mária Magdaléna (HeartBeat)

Spytovanie svedomia
Boh sa sklonil aj k cudzoložnej, nevernej žene, aby jej ukázal, že on zmýšľa inak, ako zákonníci a farizeji. Aby ju zodvihol z biedy zlyhaní, naklonil sa k jej srdcu a vyslovil nad ňou Život slovami – nikto ťa neodsúdil? Ani ja ťa neodsudzujem!

Reakcia vtedajšej spoločnosti, keď Boh sklonený k zemi, píše prstom do piesku, aby oddelil ľudskú spravodlivosť od svojho milosrdenstva, nemôže byť iná ako pustiť pripravené kamene spravodlivosti na zem.

Máme aj my pripravený nejaký kameň, ktorý musíme pustiť? Spomeniem si na chvíle, keď som bol pripravený uplatniť zákon nad milosrdenstvom? Právo nad odpustením? Spravodlivosť pred zhovievavosťou? Keď som vymáhal, čo mi patrí?

(Čítajú mladí s pauzami medzi jednotlivými prosbami)

  • Kamene sú tvrdé, tak ako aj súdenie a od toho je už len krok k odsúdeniu a vykonaniu spravodlivosti nad mojim bratom. Spomínam si na chvíle, keď som od svojich priateľov žiadal, aby sa správali ku mne minimálne tak, ako ja k nim, nepozerajúc na to, či dokážu milovať tak, ako by som si predstavoval ja? Odpusť nám, Otec.

  • Odpusť nám, Otec, že sme sa niekedy pozerali zvrchu na tých, ktorí nežili podľa našich noriem a predstáv svoju vieru.

  • Svojim rodičom sme naopak neodplácali láskou ich lásku a dobrotu, tam sme súdili ich povahy, ich chyby, videli sme viac to zlé, ako to, čoho sa pre nás zriekali. Odpusť nám, Otec.

  • Otec, odpusť nám, že sme nemali úctu k ľuďom, ktorí s nami zdieľali tú istú vieru, ale my sme nemali trpezlivosť s ich zlyhaniami a keď sme ich chyby videli, upozorňovali sme ich na ne bez lásky, so súdiacim postojom v srdci.

  • Odpusť mi, Otec, chvíle, v ktorých som mlčal, pozeral sa a bol pasívnym svedkom hádzania kameňov na iných. Odpusť mi čas, keď som mohol prerušiť súd, zasiahnuť, vytrhnúť kameň, zmeniť vykonávanie spravodlivosti na priazeň láskou, svojou náklonnosťou.

Pieseň
El Shaddai (Lámačské chvály) https://www.youtube.com/watch?v=Kd7E2wraBc0

Chvály – vyslovené nahlas (Boh, ktorý je naklonený k človeku, zvrchovane spravodlivý, prehnane milosrdný, márnotratný v láske a prijatí, priaznivý za každých okolností, je vždy ZA človeka, a PROTI nespravodlivosti a ľudským súdom, iba on pozná srdce… A on sa v ňom vyzná)

Pieseň
Verný Boh (HeartBeat) https://www.youtube.com/watch?v=in0SMYdZXs0

Úryvky z Denníčka sv. Faustíny (1122; 908)
Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme ti mohli za to náležite poďakovať.

Ó, Ježišu, ako mi je ľúto úbohých hriešnikov. Ježišu, udeľ im skrúšenosť a ľútosť, spomeň si na svoje bolestné umučenie. Poznám tvoje nekonečné milosrdenstvo, nemôžem zniesť, aby duša, ktorá ťa tak veľa stála, mala zahynúť. Ježišu, daj mi duše hriešnikov, nech si tvoje milosrdenstvo v nich odpočinie. Zober mi všetko a daj mi duše. Túžim sa stať obetnou hostiou za hriešnikov. Telo nech skryje moju obetu, veď aj tvoje Najsvätejšie Srdce je skryté v oblátke, a predsa si živou obetou. Premeň ma na seba, ó, Ježišu, aby som bola živou a tebe milou obetou. Túži m ti v každej chvíli zadosťučiniť za úbohých hriešnikov. Obetu môjho ducha skrýva telo, ľudské oko ju nedovidí, preto je čistá a tebe milá. Ó, Stvoriteľ môj a Otec veľkého milosrdenstva, dôverujem ti, lebo si dobrota sama. Duše, nebojte sa Boha, ale dôverujte mu, lebo je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Žalm 40, 1 – 12 (dve skupiny sa môžu striedať v recitovaní)
Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil.
Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil.
Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu.
Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru

a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.   
Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj;
a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná?
Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky,
toľko ich je, že sa nedajú spočítať.
Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,
preto som povedal: „Hľa, prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“
Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení;
svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš.
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam,

rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.
Neskrývam tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením.   
Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.
Sláva Otcu i Synu
i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen

Pieseň
Strhni ma (HeartBeat)

Modlitba pred požehnaním
Pane Ježišu,
ďakujem ti, že si prítomný v Najsvätejšej sviatosti,
naklonený ku každému z nás ako ten,
ktorý prikrýva naše zlyhania láskou
a milosrdenstvo povyšuje nad ľudskú spravodlivosť,
lásku k bratovi nad zákon a nad našu pravdu o ňom.
Daruj nám svoj pohľad na všetkých,
aby sme videli tvoju nákonnosť rozliatu v srdicach našich bratov a sestier.
Lebo ty si Boh a s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov.
Amen

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravil: Juraj Ďurnek SchP.