Adorácia Svätá Radosť

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Boh je tak blízko nás… https://www.youtube.com/watch?v=R4eNHQ0S9zI

Úvod
Drahý Ježišu, pozdravujeme ťa a klaniame sa ti. Veríme, že nás sprevádzaš svojou tichou a milujúcou prítomnosťou v Eucharistii a že si stále s nami. Ty si sa kvôli nám stal živým chlebom pre večný život, daj, nech je Oltárna Sviatosť radosťou nášho srdca. To je ta pravá radosť, do ktorej nás pozývaš, ktorú nám ponúkaš, ktorú spôsobuješ v nás ty, Milosrdný Ježiš. Tu si si postavil trón svojho milosrdenstva, aby si potešoval hriešneho človeka a pomáhal mu. Z tvojhootvoreného srdca, ako z čistého prameňa, plynie potešenie a nekonečná radosť pre skrúšenú dušu i srdce. Keď hľadím do budúcnosti, zmocňuje sa ma strach, ale načo sa zamýšľať nad budúcnosťou? Pre mňa je drahá len prítomná chvíľa a každá chvíľa prežitá s tebou.

(chvíľa ticha)

Žalm (126, 3) (číta chlapec)
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Úryvok z denníčka č.159 (číta dievča)
Očisti srdce, údy tela, príbytok nájdi vo mne si,
na svet si milosť rozprestrela, rozsvieť sa vo mne do krásy.
Hostia svätá, údiv neba, skrývaš sa zrakom nehodným,
si v zrnkách prachu, len sa nebáť a s vierou vítať všetky dni.

(chvíľa ticha)

 Žalm (43, 4) (číta chlapec)
I pristúpim k Božiemu oltáru,
k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním,
a citarou ťa Bože, môj Bože, zvelebím.

Pieseň
Pred Tebou… https://www.youtube.com/watch?v=SL4Qj04TkOU

Žalm (100, 2) (číta chlapec)
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem,
s radosťou slúžte Pánovi.
S plesaním vstupujte pred jeho tvár.

Úryvok z denníčka č.163 (čítajú viaceré dievčatá)
Milosrdný Ježišu, chcem ťa teraz prosiť spolu so sestrou Faustínou:
Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane.
Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo,
prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych.
Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné,
aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania,
ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a prichádzala im na pomoc.
Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný,
aby som bola vnímavá na potreby svojich blížnych,
aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych.
Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný,
aby som nikdy nehovorila zle o blížnych,
ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia.
Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov,
aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre
a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.
Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné,
aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť.
Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym.
Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné,
aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce.
Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu
a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci.
O vlastných utrpeniach budem mlčať.
Nech si tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj.
Sám mi kážeš, aby som sa cvičila v troch stupňoch milosrdenstva;
po prvé: skutok milosrdenstva – akéhokoľvek druhu;
po druhé: milosrdné slovo – ak nebudem môcť skutkom, tak slovom;
tretím je modlitba.
Ak nebudem môcť milosrdenstvo preukázať skutkom ani slovom, vždy môžem modlitbou. Modlitbou preniknem aj tam, kam sa nemôžem dostať fyzicky.
Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko.

Žalm (119, 14) (číta chlapec)
Keď idem cestou tvojich zákonov,
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

Pieseň
Tvoja láska dvíha ma… https://www.youtube.com/watch?v=J7WJEbR8B98

Zamyslenie (Denníček 356)
Ježišu, živá Hostia, ty si mi všetkým. S prostotou a láskou, s vierou a dôverou budem prichádzať k tebe, Ježišu. Podelím sa s tebou o všetko ako dieťa
s milujúcou matkou – s rados­ťou i bolesťou – jedným slovom – so všetkým.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý testament Božieho milosrdenstva pre nás,
a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej sa ukrýva telo a krv Pána Ježiša ako dôkaz nekonečného milosrdenstva pre nás, a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý večný život [z] nekonečného milosrdenstva
hojne udeľovaný nám, a zvlášť úbohým hriešnikom.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnuté milosrdenstvo Otca, Syna i Ducha Svätého k nám,
a zvlášť k úbohým hriešnikom.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutá nekonečná cena milosrdenstva,
ktorá splatí všetky naše dlhy, a zvlášť dlhy úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je ukrytý prameň živej vody, prýštiaci z nekonečného milosrdenstva pre nás, a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je ukrytý oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v lone večného Otca
ako v priepasti nekonečného milosrdenstva pre nás, a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je ukrytý liek na všetky naše choroby, [liek] vyvierajúci
z nekonečného milosrdenstva ako z prameňa, pre nás, a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnuté spojenie medzi Bohom a nami skrze nekonečné milosrdenstvo k nám, a zvlášť k úbohým hriešnikom.
Svätá hostia, v ktorej sú ukryté všetky city najsladšieho Ježišovho Srdca k nám,
a zvlášť k úbohým hriešnikom.

Pieseň
Chválim Ťa, Ježiš https://www.youtube.com/watch?v=2YVr5mCpJIE

Záver
Pane Ježišu, ďakujeme ti za radosť, vďaka ti za skúsenosť tvojej blízkosti, vďaka za skúsenosť lásky k blížnemu a osobitne ti ďakujeme za každý kríž, ktorý nás učí milovať, ktorý nás učí veriť a dúfať. Pane, dávam ti svoj strach, dávam ti všetko to, čo nečiním cely srdcom, Pane nauč ma milovať, aby som žil život v plnosti a aby som cítil tvoju radosť. Pane, vďaka ti za ticho, vďaka ti, že cez ticho hovoríš k môjmu srdcu. Učiň nás tvojimi a pritiahni nás k sebe… Žíznime po tebe Pane, žíznime po tvojom Duchu, po tvojom pohľade, po tvojej radosti.

Pieseň
Ctime túto sviatosť slávnu

Modlitba pred požehnaním
Pane Ježišu, tajomne ukrytý v tejto vznešenej Oltárnej Sviatosti,
do Teba vkladáme celú svoju dôveru. Zapáľ naše srdcia ohňom
svojho Ducha Svätého a zachovaj v nás lásku a pravú veselosť,
aby sme boli poslami tvojej radosti.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Pieseň
Svätá radosť 
https://www.youtube.com/watch?v=AovOxtm38JY

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravila: Sr. Siarda Peticová, sestry premonštrátky