List od milujúceho Otca

/prevzaté z internetu, farnosti si ho môžu vytlačiť a dať do lavíc, aby si ho mohli veriaci vziať domov a povzbudzovať sa/

Dieťa moje,
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetko (Ž 139, 1). Viem o tom, kedy si sadáš a kedy vstávaš (Ž 139, 2). Dobre poznám všetky tvoje cesty (Ž 139, 3), poznám dokonca aj počet vlasov na tvojej hlave (Mt 10, 29-31) Stvoril som ťa na svoj obraz (Gn 1, 27), vo mne žiješ, hýbeš sa, (Sk 17, 27-28), lebo si mojím potomkom (Sk 17, 28). Poznal som ťa skôr, než si bol počatý (Jer 1, 4-5), vybral som si ťa, už keď som plánoval Stvorenie (Ef 1, 11-12). Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej knihe (Ž 139, 15-16), ustanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť (Sk 17, 26). To, ako som ťa stvoril, vzbudzuje bázeň (Ž 139, 13),  utkal som ťa v lone tvojej matky (Ž 139, 13) a priviedol na svet v deň tvojho narodenia (Ž 71, 6). Tí, ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú (Jn 8, 41-44). Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky (1Jn 4, 16).  Túžim ťa zahrnúť svojou láskou (1Jn 3, 1) jednoducho preto, že si mojím dieťaťom a Ja tvojim Otcom (1Jn 3, 1).  Ponúkam ti viac, než by ti mohol ponúknuť tvoj pozemský otec (Mt 7, 11), lebo Ja som dokonalý Otec (Mt 5, 48). Všetko dobré, čo dostávaš, ti dávam Ja (Jak 1, 17), som ten, ktorý sa o teba vždy postará a naplní všetky tvoje potreby (Mt 6, 31-33). Moje plány pre tvoju budúcnosť boli vždy plné nádeje (Jer 29, 11), pretože ťa milujem nekonečnou láskou (Jer 31, 3). Moje myšlienky o tebe sú nespočítateľné ako zrnká piesku na morskom brehu (Ž 139, 17-18). Nikdy ti neprestanem preukazovať dobro (Jer 32, 40), pretože si mojim drahocenným vlastníctvom (Ex19, 5). Z celého srdca a z celej duše ťa túžim zabezpečiť (Jer 32, 41), chcem ti ukázať mocné a úžasné veci (Jer 33, 3). Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma (Dt 19, 5). Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom túži tvoje srdce (Ž 37, 4), lebo som to Ja, kto v tebe prebúdza tieto túžby (Flp 2, 13). Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš predstaviť (Ef 3, 20), pretože som Ten, kto ťa dokáže najviac povzbudiť (2. Sol 2, 16-17). Som tiež Otcom, ktorý ťa poteší v každom tvojom trápení (2. Kor 1, 3-4), som ti nablízku, keď máš zlomené srdce (Ž 34, 18). Tak ako sa pastier stará o svoju ovečku, tak si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu (Iz 40, 11). Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí (Zjv 21, 3-4) a zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi (Zjv 21, 3-4). Som tvoj Otec a milujem ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša (Jn 17,23), cez Ježiša môžeš spoznať moju lásku k tebe (Jn 17, 26), On je dokonalým vyjadrením mojej existencie (Hebr 1, 3). On prišiel, aby ti dokázal, že Ja som s Tebou, nie proti tebe (Rim 8, 31) a aby ti povedal, že nepočítam tvoje hriechy (2.Kor 5, 18-19). Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch zmieril (2. Kor 5, 18-19),  Jeho smrť bola tým najväčším vyjadrením mojej lásky k tebe (1Jn 4, 10). Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som mohol získať tvoju lásku (Rim 8, 31-32). Keď prijmeš dar, môjho Syna Ježiša, získaš mňa (1Jn 2, 23) a už ťa nikdy nič neoddelí od mojej lásky k tebe (Rim 8, 38-39). Vráť sa domov a Ja prichystám tú najväčšiu oslavu, akú kedy nebo videlo (Lk 15, 7). Vždy som bol tvojím Otcom a ním aj ostanem  (Ef 3, 14-15). Moja otázka znie: Chceš byť mojím dieťaťom? (Jn 1, 12-13). Čakám na teba (Lk 15, 11-24). Tvoj milujúci BOH, OTEC.

Slávnostný ruženec – Splnené sny

1. Desiatok – Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Niekto by povedal, že utrpenie človeka oslabuje. Ježišovo utrpenie nám otvorilo nebo. Na tretí deň Ježiš vstal z mŕtvych. Určite niektorí apoštoli o tom ani len nesnívali. Ale bol to pre nich úžasný, splnený sen. Ich učiteľ žije. Ježiš žije. Čím väčšie utrpenie, tým väčší triumf. Sen sa splnil a naša radosť je obrovská. Uvedomujem si čo pre nás znamená zmŕtvychvstanie?

Prosme tento desiatok za mladých, za splnenie ich snov.

2. Desiatok – Ktorý slávne vystúpil do neba.

Spasiteľ vystúpil do neba. Išiel nám pripraviť miesto. Sen každého kresťana by malo byť, aby sa dostal do neba. On nám v tom bude bezpochyby pomáhať. Je určite len na nás či sa tam dostaneme.

Prosme tento desiatok za mladých, aby sa všetci dostali do neba.

3. Desiatok – Ktorý nám Ducha Svätého zoslal.

Každý z nás potrebuje aj Ducha Svätého. On, ktorý nemá tvár ani meno, je akosi v každom prítomný, pretože telo je chrámom Ducha Svätého. S ním kráčame dopredu, s ním apoštoli ohlasovali Ježiša po celom svete. Nezabúdame na Ducha Svätého vo svojich životoch?  Túžime, aby nás sprevádzal po našich cestách? Sme otvorení jeho pôsobeniu?

Prosme tento desiatok za mladých, aby ich srdcia naplnil Duch Svätý.

4. Desiatok – Ktorý ťa Panna do neba vzal.

Boh ju vzal s telom aj dušou do neba. Mária si to zaslúžila. Je to najlepšia mama. Mladí nechcú myslieť na smrť. Je to otázka, ktorá sa nás netýka, je to ešte ďaleko. Nevieme ani dňa, ani hodiny. Raz z tohto sveta odídeme. Jedno slovenské príslovie hovorí. Ako si ustelieš tak budeš spať. My si na zemi len ustielame.

Prosme tento desiatok za mladých, aby nezabúdali na večnosť.

5. Desiatok – Ktorý ťa Panna v nebi korunoval.

Panna Mária ako nová Eva, nová mama. Jej pokora a všetky jej dobré vlastnosti ju priviedli až do neba. Tam sa za nás prihovára. Máriin príhovor v nebi je veľmi mocný. Mária na zemi hovorila potrebné veci. Neklebetila, ani nehovorila všetko, čo jej iný povedali.  Hovorí o tom aj Lukáš: „ Ale Mária zachovávala tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (porov. Lk2,19) Hovorí sa, že hovoriť je striebro, ale mlčať je zlato. Treba vedieť, kedy niečo povedať.

Prosme tento desiatok za mladých, aby vedeli, kedy majú mlčať a kedy hovoriť.

Bolestný ruženec – Nesplnené sny

1. Desiatok – Ktorý sa pre nás krvou potil.

Kristovi v Getsemanskej záhrade steká po tvári a po tele vlastná krv. Cítil každú kvapku. Medzi tým jeho učeníci zaspali. Aj my často zaspávame, zatvárame si oči, keď treba niekoho povzbudiť, či niekomu pomôcť, keď sa má ťažko? On prišiel na zem zriekol sa svojej Božskej slávy a vzal si ľudské telo. Ľudia chcú snívať, plniť si svoje sny, ale zabúdajú byť mierny. Určite, keby si si vedel niečo odoprieť a obetoval by si to Bohu, on by ti určite pomohol. Miernosť je niečo, čo ti veľmi pomôže pri plnení si svojho sna. Snažím sa byť mierny v jedení, pití alkoholu, používaní internetu, či nakladaní s peniazmi?

Prosme tento desiatok za mladých, za ich miernosť.

2. Desiatok – Ktorý bol pre nás bičovaný.

Rimania si užívali, keď mohli Ježiša bičovať. Kristus aj vtedy myslel na nás, na naše spasenie, pri každej jednej bolestivej rane. Božia múdrosť je niečo, čo nikdy nepochopíme. Múdrosť bolo niečo po čom mnohí túžili už v Starom zákone. Kráľ Šalamún si vybral múdrosť a vybral si správne. Apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom píše: Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. (porov. 1 Kor 3,19) Nejde tu preto len o nejakú inteligenciu, ale o dôležitosti rozlišovania. Viem rozlišovať, čo je správne a čo nie? Kde sú moje hranice?

Prosme tento desiatok za mladých, aby mali skutočnú múdrosť.

3. Desiatok – Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

Vojaci mu uplietli korunu, do rúk mu vložili trstinu, odeli ho do purpurového plášťa a vysmievali sa mu. Najťažšie pre mladého kresťana je, že je v niečom iný. Mnohí aj teraz znášajú podobné utrpenie od svojich kamarátov pre ich vieru. Výsmech, bitky len pre to, že si kresťan. Svoj sen, že budeš mať veľa kamarátov sa rozplynul. Neboj sa máš Ježiša a ten ostal statočným. Nevzdal to. „Ale kto vytrvá dokonca bude spasený.“ (porov. Mt 24,13) Tieto slová nás povzbudzujú, aby sme sa nebáli prekážok, ale pozerali na cieľ.

Prosme tento za mladých, aby mali odvahu žiť ako kresťan.

4. Desiatok – Ktorý pre nás ťažký kríž niesol.

Ježiš počas svojej krížovej cesty stretol množstvo ľudí. Aký som ja? Snažím sa mu pomôcť ako Veronika alebo mu to robím horším ako vysmievajúci sa dav, či vojaci? Jedna z najpotrebnejších čností  pri dosahovaní svojho sna je spravodlivosť. V 7. Žalme sa píše: „Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti.“ (porov. Ž 7,9) Úplná spravodlivosť vo svete nebude nikdy dosiahnutá, pretože jediný dokonalý a spravodlivý je Boh. My sa snažme zachovať spravodlivosť vo svojom okolí, tam kde žijeme. Ježiš nemusel ísť na kríž, ale pre lásku a kvôli spravodlivosti tam šiel.

Prosme tento desiatok za pancier spravodlivosti pre našich mladých.

5. Desiatok – Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané“. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. (porov. Jn 19,30) Sen apoštolov o mocnom prorokovi, ktorý vykúpi Izrael sa rozplynul. Aj ty si sníval a bojoval za svoj sen, ale nevyšiel ti, rozplynul sa tak ako apoštolom. Ježiš šiel na kríž, lebo ťa miluje. Miluje ťa a chce pre teba len to najlepšie. To, že tvoj sen sa nesplnil neznamená, že je všetko stratené a budeš mať teraz depresie. Boh má vždy pripravené niečo lepšie. Nechaj sa prekvapiť. Golgotou sa to neskončilo, na Golgote to začalo.

Prosme tento desiatok za mladých, aby mali nádej a nezúfali si.

Ruženec svetla – Nesnívaš sám, snívaš s Bohom

1. Desiatok – Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.

„A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (porov. Mt 3,17) Aj Ježiš ti dnes hovorí ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. Nemusíš byť dokonalý. Boh ťa miluje takého aký si. Či si vysoký alebo nízky, chudší alebo tlstejší, bohatší alebo chudobnejší. Máš právo snívať bez ohľadu na to, aké máš nedostatky. A žiaden človek ti nemôže brániť snívať, kvôli tvojím nedostatkom, pretože si milované Božie dieťa.

Prosme tento desiatok za mladých, ktorí si neuvedomujú svoju hodnotu Božích detí.

 2. Desiatok – Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

Ježiš na svadbe urobil svoj prvý zázrak. Istotne to neurobil len tak. On povýšil manželstvo na sviatosť. Už sa to netýka len dvoch. Sám Boh posväcuje tento zväzok. Mladí snívajú o dokonalom manželovi, o dokonalej manželke. V manželstve však nejde o to, či sa ja budem mať dobre. Snívaj, ako sa môže mať lepšie ten druhý. Kristus chce, aby ste sa mali v manželstve dobre obaja. Treba nezabúdať na modlitbu za svojho nastávajúceho ženícha, či nastávajúcu nevestu. Boh túži, žeby sme boli šťastný obaja. Chcem to aj ja? Alebo myslím, len na seba?

Prosme tento desiatok za mladých, aby mali požehnané a radostné manželstvo.

3. Desiatok – Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

Ježiš počas svojho verejného účinkovania veľa kázal. Je však tu niečo dôležitejšie. on neostal pri slovách, on ich žil. Aj my musíme Ježiša ohlasovať nielen slovami, ale i svojím životom. Spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí budú hlásať a žiť kresťanské hodnoty. Snívajme o lepšej budúcnosti, no sami to nedokážeme. Potrebujeme pomoc Ježiša, počúvať jeho slová. Mali by sme klásť dôraz na občasné stíšenie sa v hluku tohto sveta na naslúchanie jeho hlasu. Len tak predsa budeme vedieť, čo si od nás žiada. Každý tu má svoje poslanie a on nám ho túži ukázať.

Prosme tento desiatok za mladých, aby vedeli počúvať Boží hlas.

4. Desiatok – Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

Ježiš počas svojho verejného účinkovania stretol množstvo ľudí. Apoštolov mal 12, na vrchu Tábor boli traja, no pod krížom bol len Ján. Hoci mnohí sa zachovajú tak akoby sme nečakali, v každom človeku musíme vidieť Ježiša. Nemôžeme ostať na bode, kde je nám dobre tak ako apoštoli chceli ostať na vrchu Tábor. Tieto pozitívne chvíle s Bohom nás majú povzbudiť a majú nám pomôcť pri tých ťažkých chvíľach, v ktorých tiež s nami kráča sám Ježiš. Vidím v každom človeku Ježiša? Uvedomujem si, že Ježiš je so mnou aj v ťažkých chvíľach?

Prosme tento desiatok za mladých, aby videli Ježiša vo svojich bratoch a sestrách.

5. Desiatok – Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Eucharistia je pre nás obrovský dar, ktorý nám Ježiš zanechal na zemi. Vzal chlieb a víno, ako keby chcel ukázať, že chce spasiť všetkých. Pretože ku chlebu a k vínu mali prístup takmer všetci. Nezáleží, aké máš sny, aké máš postavenie. Boh ťa chce spasiť. Si pre neho dôležitý. Chce aby si prijímal jeho telo a jeho krv. Eucharistia má byť pre nás posilou na ceste do večnosti. Vážim si Eucharistiu v ktorej je prítomný živý Kristus a snažím sa k nej pristupovať?

Prosme tento desiatok za mladých, aby ak môžu pristupovali denne k Eucharistii.

Radostný ruženec – Identita snívajúceho

1. Desiatok – Ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.

Si chrámom Ducha Svätého. Uvedomuješ si to? Správaš sa podľa toho? Snívaš, ako človek, ktorý je Božím dieťaťom? Nezabúdajme na Boha aj pri snívaní. S Bohom môžeš snívať o všetkom, čo je na budovanie neba na zemi. Mladí ľudia nechcú žiť s Bohom. Veď predsa, lepšie a pohodlnejšie sa  žije bez Boha. Boh je niekto koho nepotrebujeme. Ale ako reaguje Mária? Mária vykračuje zo svojej pohodlnosti a bez otázok, bez zlých rečí a starostí prijíma Ježiša.

Prosme tento desiatok za všetkých mladých, ktorí už poznajú Boha, ale nechcú za ním vykročiť.

2. Desiatok – Ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.

Mária išla za Alžbetou 4 dni peši. V tom čase už bola tehotná. Musela to byť veľmi ťažká cesta. Myslím, že Mária o tomto nesnívala. Mária nesnívala, že bude Alžbete tri mesiace pomáhať, keď už nosila Ježiša. Ona však s pokorou prijíma aj to o čom nesnívala. V Otčenáši sa dennodenne modlíme „buď vôľa tvoja“. My chceme len našu vôľu. Keď niečo nie je podľa našich plánov, či snov hneváme sa na seba, ľudí okolo nás i na Boha. Nevieme prijať niečo, čo sme chceli my, no nesplnilo sa to.  Napadlo nás však niekedy, čo chce Boh? Či azda nechce pre nás niečo lepšie?

Prosme  tento desiatok za mladých, ktorí nevedia prijať Božiu vôľu.

3. Desiatok – Ktorého si Panna v Betleheme porodila.

Ježiš sa narodil v maštaľke. Nie je to hodné miesto pre narodenie kráľa. Ale on sa vedel pokoriť. Pokora je jedna z vlastností, ktorá by nám mladým nemala chýbať. Možno si sa nenarodil v kráľovskej rodine. Možno nemáš všetko to čo chceš. Ale niekedy to môže byť aj pre teba dobré.  My mladí snívame o takzvanej lepšej budúcnosti. Treba snívať, treba myslieť na lepšiu budúcnosť. Nemôžeme však pri tom spyšnieť. Pýcha peklom dýcha. Mnohí sa však stávame na ceste ku lepšej budúcnosti pyšnejšími. Ježiš kriesil mŕtvych, uzdravoval, rozmnožoval chlieb a tak ďalej. Ale vždy ostal pokorným. Plňme si sny o lepšej budúcnosti, ale ostaňme pokornými.

Prosme tento desiatok za pokorné srdcia pre mladých.

4. Desiatok – Ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.

Simeonovi dáva Panne Márii šokujúce proroctvo: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“. Simeonovi dal Boh jedinečnú úlohu. Pravda však je, že aj tebe dáva Boh jedinečnú úlohu. Tvoja jedinečnosť neodmysliteľne patrí k budovaniu lepšej spoločnosti. Simeon Márii nepovedal len pozitívne slová. Povedal jej pravdu. My mladí nesmieme pri plnení svojich snov zahmlievať, musíme rozoznať dobro a zlo. A treba vedieť odsúdiť zlo. Pri témach, kde sa preberajú proti morálne zákony, nemôžeme ostať ticho. Nezabúdajme, že aj my mladí niekedy musíme zaujať jednoznačný postoj. Nesmieme byť ticho.

Prosme tento desiatok, aby sa mladí nebáli ozvať vtedy, keď treba.

5. Desiatok – Ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.

K identite mladého človeka, so správnymi snami neodmysliteľne patrí aj slovník na úrovni. Nielen používanie nadávok, ale celkovo, čo vychádza z tvojich úst? Ježiš sa stratil v chráme. Kde si sa stratil ty? Vulgarizmy, branie Božieho mena nadarmo, nečisté reči, klebetenie, ohováranie, či osočovanie? Ako ľahko sa ubližuje slovami? Ako si strážiš svoje slová? Vždy je cesta späť. Nech si padol do akéhokoľvek hriechu, kedy si ubližoval slovami. Milosrdný otec ťa vždy bude hľadať, vždy ťa bude čakať. Snaž sa správať tak, aby ti tvoje sny nikdy nepokazili tvoj slovník.

Prosme tento desiatok, aby mladí vedeli zvážiť svoje slová.

Slávnostný ruženec

Vizualizácia

Cieľom vizualizácie je priblíženie modlitby, skonkretizovanie povedaných slov:  Symboly môžu často pomôcť k lepšiemu prežívaniu modlitby. Môžu nás priviesť k hlbšiemu premýšľaniu nad jednotlivými tajomstvami ruženca. Ak je ruženec súčasťou adorácie, nijako a ničím sa nesmie urpiamiť pozornosť od adorovaného Krista v Eucharistii. Vhodné je vizualizácie nerealizovať.

pomôcky: 5 kvetov, váza, plachta, socha Panny Márie

krátka inštruktáž:Pri soche Panny Márie bude stáť váza. Pod ňou bude natiahnutá plachta, aby váza s kvetmi viac vynikla.  Do nej sa bude postupne po každom desiatku vkladať jeden  kvet. Päť kvetov je symbolom piatich povzbudení Svätého Otca k jednotlivým desiatkom. Tieto jeho slová sú ako kvety, ktoré keď zasadíme v záhrade nášho srdca, môžu priniesť život a krásu  do nášho života, i do života druhých ľudí.

Úvod k ružencu

Cítim sa byť sama. Opustená najbližšími. Sedím tu v kostole a som znechutená zo všetkého, čo sa v mojom živote deje. Už sa nevládzem  modliť no ty mi ponúkaš svetlo. Znovu ma pozývaš k modlitbe, modlitbe ruženca..

“Drahé deti! Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Deti moje, vy sa modlite, žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého počiatku povedali “ áno” môjmu pozvaniu. Vydávajte svedectvo o Bohu i  mojej prítomnosti a nezabudnite, deti moje, ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých odovzdávam môjmu Synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.” (slová  Panny Márie z Medugoria)

1. Ježiš, ktorý z mŕtvych vstal… aby sme zasa ožili v ňom (1 Kor 15)

Ježišovo vzkriesenie, jadro kresťanského posolstva, ktoré znie celými dejinami a siaha až do našich dní. Ježišova smrť a jeho vzkriesenie sú srdcom našej nádeje. Bez tejto viery v Ježišovu smrť a v jeho vzkriesenie bude naša nádej slabá, ba nebude ani nádejou.

Chcem vám povedať: odovzdávajte ďalej túto istotu, že Pán je živý, že kráča po našom boku celý život. Toto je vaše poslanie. Odovzdávajte ďalej túto nádej. Buďte zakotvení v tejto nádeji, v tejto istote, ktorú máme v nebi. Pevne držte lano, ukotvite sa a odovzdávajte ďalej nádej. Vy, Ježišovi svedkovia, vydávajte svedectvo o tom, že Ježiš žije – a toto nám dá nádej, toto poskytne nádej celému svetu, ktorý je tak zostarnutý kvôli vojnám, zlu a hriechu.

Pápež František

2. Ježiš, ktorý na nebesia vystúpil… no je s nami po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28)

Ježišovo vystúpenie do neba nám umožňuje spoznať tú potešujúcu skutočnosť na našej ceste: v Kristovi, v pravom Bohu a pravom človeku, je naše človečenstvo povznesené k Bohu. On nám otvoril cestu. Je akoby vodcom skupiny horolezcov vystupujúcich na vysoký vrch; on vrchol už dosiahol, ťahá nás k sebe a vedie k Bohu. Ak mu zveríme svoj život, ak sa necháme ním viesť, sme si istí, že sme v dobrých rukách, v rukách nášho Spasiteľa a zástancu.

Pápež František

3. Ježiš, ktorý nám Ducha Svätého zoslal… aby sme dostali silu a boli mu svedkami až po samý kraj

Starovekí teológovia hovorievali: duša je plachetnica, Duch Svätý je vietor, ktorý duje do plachiet, aby ju poháňal vpred. Impulzy a podnety vetra sú darmi Ducha Svätého. Bez jeho podnetu, bez jeho milosti nenapredujeme. Duch Svätý nám umožňuje vstúpiť do tajomstva živého Boha a ochraňuje nás od nebezpečenstva Cirkvi uzavretej do seba. Poháňa nás otvoriť dvere a vyjsť, aby sme ohlasovali a svedčili o dobrom živote evanjelia, komunikovali radosť z viery, zo stretnutia s Kristom. Duch Svätý je dušouposlania. To, čo sa udialo v Jeruzaleme pred takmer dvetisíc rokmi, nám v skutočnosti nie je vzdialené; je to udalosť, ktorá nás zasahuje, ktorá sa stáva živou skúsenosťou každého z nás. Turíce v jeruzalemskom Večeradle sú začiatkom, počiatkom, ktorý sa predlžuje. Duch Svätý je najvynikajúcejším darom vzkrieseného Krista jeho apoštolom. On však chce, aby ho dostali všetci. Tešiteľ, je ten, ktorý dáva odvahu vykročiť na cesty sveta a prinášať evanjelium! Pýtajme sa, či nie sme náchylní uzavrieť sa do seba samých, do našej skupiny, a či dovolíme Duchu Svätému, aby nás otvoril voči poslaniu.

Pápež František

4. Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal… aby tu na zemi svietila putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy (LG 68)

Nádej je cnosť toho, kto pri zakusovaní konfliktu, každodenného zápasu medzi životom a smrťou, medzi dobrom a zlom, verí v Kristovo vzkriesenie, vo víťazstvo Lásky. Tam, kde je kríž, je pre nás kresťanov nádej, a to vždy. Ak niet nádeje, nie sme kresťanmi. Preto rád vravievam: Nenechajte si ukradnúť nádej! Nech nám neukradnú nádej, pretože táto sila je milosťou, Božím darom, ktorý nás vedie vpred s pohľadom upretým nanebo. A Mária je vždy tam, nablízku týmto komunitám, týmto našim bratom a sestrám, kráča s nimi, trpí s nimi.

Pápež František

5. Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval… a povýšil za Kráľovnú vesmíru (LG 59)

„Pred mnohými storočiami bolo raz jedno slávne mesto. Vypínalo sa v úrodnom údolí, a keďže jeho obyvatelia boli rozhodní a pracovití, rýchlo sa rozrástlo. Slovom, bolo to šťastné mesto a všetci v ňom žili pokojne. Ale jedného nešťastného dňa sa obyvatelia rozhodli, že si zvolia kráľa. Zazneli zlaté poľnice heroldov a všetci sa zhromaždili pred radnicou. Nechýbal nik. Chudobní i bohatí, mladí i starí pozerali jeden na druhého a šepkali. Poľnice strieborne zahlaholili a celé zhromaždenie stíchlo. Predstúpil nízky tučný muž v honosnom obleku. Bol to najbohatší človek mesta. Zdvihol ruku ovešanú iskriacimi prsteňmi a zvolal:,, Občania! Sme nesmierne bohatí. Peniaze nám nechýbajú. Naším kráľom musí byť človek vznešený: gróf, markíz, knieža, aby si ho všetci vážili pre jeho vysoký pôvod. „Nie! Zmizni! Umlčte ho!” Neopísateľne sa rozkričali menej bohatí občania. „Chceme za kráľa človeka bohatého a veľkomyseľného, ktorý vyrieši naše problémy.” V tom istom čase vojaci zdvihli na plecia svalnatého obra, kričali a mávali svojimi výhražnými pikami: „Toto bude náš kráľ’! Najsilnejší!” Vo všeobecnom zmätku už nikto nič nechápal. Zo všetkých strán sa ozývali výkriky, hrozby, potlesk a rinčanie skrížených zbraní. Zmätok rástol a pomliaždených bolo na desiatky. Znova zazneli poľnice. Pomaly všetko stíchlo. Pokojný a rozumný starec vystúpil na najvyšší schod a povedal: „Priatelia, nedopustime sa bláznovstva, že sa pobijeme pre kráľa, ktorý ešte nejestvuje. Zavolajme nevinné dieťa a nech si ono zvolí spomedzi nás kráľa.” Vzali dieťa za ruku a predviedli ho pred zástup. Starý muž sa ho spýtal: „Vyber si, koho chceš, aby sa stal kráľom tohto veľkého mesta.” Dieťatko sa na všetkých pozrelo, pocmúľalo si palec a povedalo: „Králi sú škaredí a zlí. Ja nechcem kráľa. Ja chcem, aby sme mali kráľovnú, moju mamu!” Mamy pri vláde. Je to ohromná, nádherná myšlienka. Svet by bol určite slušnejší, nerozprávalo by sa tak vulgárne, všetci by pomáhali starším prejsť cez cestu… Boh zmýšľal rovnako. A stvoril Máriu.“

Bolestný ruženec

Vizualizácia

Cieľom vizualizácie je priblíženie modlitby, skonkretizovanie povedaných slov:  Symboly môžu často pomôcť k lepšiemu prežívaniu modlitby. Môžu nás priviesť k hlbšiemu premýšľaniu nad jednotlivými tajomstvami ruženca. Ak je ruženec súčasťou adorácie, nijako a ničím sa nesmie urpiamiť pozornosť od adorovaného Krista v Eucharistii. Vhodné je vizualizácie nerealizovať.

pomôcky: kríž, červená plachta, tŕňová koruna, svieca, socha Panny Márie

krátka inštruktáž:Socha Panny Márie bude stáť pri kríži a pod krížom bude položená svieca. Na zem sa položí červená plachta a na ňu tŕńová koruna. V bolestnom ruženci bude rozvíjaný dialóg medzi človekom a Bohom; kríž symbolizuje Pána Ježiša a sviečka človeka, ktorý stojí pri kríži a hľadá odpovede na svoje otázky a zároveň rozmýšľa, pociťuje a žasne nad veľkou Božou láskou k nám.

Úvod k ružencu

Trápim sa. Necítim žiadnu lásku v sebe. Neviem milovať. Hanbím sa za všetky moje skutky plné zla a pýchy. Vždy keď som svoje srdce otvoril láske bol som zranený. Cítim, že v mojom srdci ostalo len veľa rán a lásky už niet. Za každou ranou sa schováva môj egoizmusj, či egoizmus niekoho iného. Strácam silu bojovať proti zlu, ktoré v sebe mám. Hnevám sa na seba aj na tých, ktorí mi ubližujú. Cítim sa úplne neschopný akéokoľvek skutku lásky.

“Drahé deti! Pozývam vás, aby ste v úplnej dôvere a radosti zvelebovali meno Pánovo a deň čo deň mu zo srdca ďakovali za veľkú lásku. Môj Syn vám skrze túto lásku, ktorú vám ukázal na kríži, dal možnosť, že vám bude všetko odpustené a nemusíte sa hanbiť ani skrývať a zo strachu neotvárať môjmu Synovi dvere svojho srdca. Naopak, deti moje, zmierte sa s nebeským Otcom, aby ste mohli milovať seba samých tak, ako vás miluje môj Syn. Keď budete milovať seba samých, budete milovať aj druhých ľudí, uvidíte v nich môjho Syna a spoznáte veľkosť jeho lásky. Žite vo viere! Môj Syn vás skrze mňa pripravuje na skutky, ktoré chce uskutočniť prostredníctvom vás, cez ktorých sa chce osláviť. Ďakujte mu. Zvlášť mu ďakujte za pastierov, za vašich prostredníkov v zmierení s nebeským Otcom. Ja ďakujem vám, svojim deťom. Ďakujem vám.” (slová  Panny Márie z Medugoria)

1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil

Človek: Mám strach! Stojím pred ťažkou skúškou a cítim sa v tom úplne sám. Počuješ ma, Bože? Si vôbec  tu?

Boh: Hľa, som s Tebou po všetky dni až do skončenia sveta /Mt 28, 30/

Človek: Necítim ťa! Kde si? Ešte vždy mám obrovský strach. Ked ma nezbavíš mojej skúšky, prečo ma neuchrániš aspoň od mojej samoty a strachu?

Boh: Tu som!! /Ex 3, 4/ Buď statočný a udatný. Neboj sa a neľakaj sa, veď s Tebou som ja, tvoj Boh. Nenechám ťa tak a neopustím. /Dt 31, 6/  Tu som !! /Ex 3, 4/

Človek: Neviem urobiť ani prvý krok! Nedokážem sa zbaviť svojich obáv. Táto skuška ma presahuje. Nebudem ju vedieť zvládnuť !

Boh: Zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. /Mt 16, 24/ Ja budem s Tebou /Ex 3,12/ a teraz len choď. Ja budem tvojími ústami a poučíťam ťa, čo máš hovoriť. /Ex 4, 12/

2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný

Človek: Vidíš, že mi ľudia ubližujú a ja netuším, čo som im spravil. Možno ani oni sami nevedia, že ma trápia. No ty, ty to vieš, no mlčíš.

Boh: „Nedivte sa, ak vás svet nenávidí.“ (1 Jn 3, 13) Pre mňa vás usmrcujú deň čo deň, pokladajú vás za ovce na zabitie (Rim 8, 36) no neboj sa, lebo ja som s Tebou (26, 24) „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. (Jn 15,9)

Človek: Ale čo mám robiť, keď sa to deje?

Boh: „Miluj svojich nepriateľov a modlit sa za tých, čo ťa prenasledujú.“(Mt 5,44)

Človek: Ale ako ich mám milovať? Som slabý! Keď mi ubližujú, necítim lásku.

Boh: Cit nie je vždy v Tvojej moci, To, či máš lásku, poznáš tak, keď po prežitých nepríjemnostiach a protivenstvách nestrácaš pokoj, ale modlíš sa za tých, od ktorých si zakúsil utrpenie a želáš im dobro. (Den. 1628) „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“(1 Jn 4,8)

3. Ježiš, ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný

Človek: No čo mám spraviť, keď sa mi niekto vysmieva a robí si zo mňa srandu? Keď sa snažím tých ľudí milovať, myslia si, že sa neviem brániť a že som slaboch.

Boh: „Pred skazou býva povýšenosť ľudského srdca, pred slávou je však pokora.“ (Písl 18, 12) To, čo je svetu bláznivé, som si vyvolil, aby som zahanbil múdrych a to, čo je svetu slabé som si vyvolil, aby som zahanbil silných. (porov. 1Kor 1, 27) „Robte dobre tým, čo vás nenávidia.“ (Lk 6, 27) Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi!“ (Lk 6, 23)

Človek: Bože, ale mám v sebe strašný hnev. Takto sa cítim ako neschopný sa brániť.

Boh: Ak som ja s tebou, kto je proti Tebe? (Rim 8, 31) Neboj sa, veď Ťa vykúpim, po mene Ťa zavolám ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia Ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na Tebe. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem. (Iz 43,1-4)

4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol

Človek: Všetko sa na mňa rúca. Problémy v škole, doma, vo vzťahoch. Všade je niečo, čo sa kazí. Bože, trápim sa, lebo sa neviem ďalej pohnúť. Cítim, že je toho na mňa veľa. Snažím sa modliť, no mám s tým problém. Mám problém veriť, že ma máš rád, keď sa mi toto všetko deje. Modlím sa, no všetko je stále horšie. Bože, nechápem ťa. O čo Ti ide? Veď za toto nemôžem ja, či áno?

Boh: Skúška, ktorá na teba dolieha, je iba ľudská. A Ja som verný. Nedovolím ťa skúšať nad tvoje sily, ale so skúškou dám aj schopnosť, aby si mohol vydržať. (1 Kor 10, 13)

Človek: Bože, ale ja už naozaj nevládzem. Stále padám a som zúfalý.

Boh: Neboj sa, nie si sám. Bojuj smelo, leba ťa podopiera moje rameno. (D 1452)  Aj keby si sa ocitol na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam Ťa povediem (Ž 139) „Ja som s Tebou a budem Ťa strážiť všade, kde pôjdeš.“ (Gn 28, 15)

5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný

Človek: Bože, mám pocit, že som Ti už naozaj všetko odovzdal, veril som Ti a nechal Ťa konať, ako uznáš za vhodné. A v tom toto… Diagnostikovali mi rakovinu a nevedia presne odhadnúť, koľko ešte budem žiť. Ako je možné, že si toto dopustil? Koľko ma ešte chceš skúšať? Som predsa mladý a život mám ešte pred sebou. Mal som plány, túžby, ciele… Bože, si vôbec?

Boh: Hľa, tu som! (Iz 58, 9) Dôveruj mi. Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. (Ž 126, 5)

Človek: Verím Ti, ale prečo ma tak skúšaš? Tento život má byť predsa  dar a nie utrpenie.

Boh: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. (Jn 12, 24)„ Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6) „Nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11, 26)

Človek: To sa Ti ľahko hovorí. Ty vieš všetko a všetko môžeš. Ale Bože ako mám veriť, že raz…možno po smrti…budem naozaj šťastný a budem s Tebou, keď tu na zemi sa stále trápim?

Boh: Obráť sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom i plačom a nárekom…veď som dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môžem odvrátiť nešťastie.(porov. joel 2, 12-13) Preto nebuď ustarostený o zajtrajšok (Mt, 6, 34) a Neboj sa! (joel 2, 22)

Ruženec svetla

Vizualizácia

Cieľom vizualizácie je priblíženie modlitby, skonkretizovanie povedaných slov:  Symboly môžu často pomôcť k lepšiemu prežívaniu modlitby. Môžu nás priviesť k hlbšiemu premýšľaniu nad jednotlivými tajomstvami ruženca. Ak je ruženec súčasťou adorácie, nijako a ničím sa nesmie urpiamiť pozornosť od adorovaného Krista v Eucharistii. Vhodné je vizualizácie nerealizovať

pomôcky: voda v miske, džbán, Sväté Písmo, biela plachta, horiaca svieca, socha Panny Márie

krátka inštruktáž: Pri každom desiatku sa budú nosiť k soche Panny Márie postupne jednotlivé predmety (voda, džbán, Sväté Písmo, biela plachta, horiaca svieca). Predmety predstavujú symboly jednotlivých desiatkov – Ježišovo verejné účinkovanie.

Úvod k ružencu

Cítim sa byť sama. Opustená najbližšími. Sedím tu v kostole a som znechutená zo všetkého, čo sa v mojom živote deje. Už sa nevládzem  modliť no ty mi ponúkaš svetlo. Znovu ma pozývaš k modlitbe, modlitbe ruženca.

“Drahé deti! Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Deti moje, vy sa modlite, žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého počiatku povedali “ áno” môjmu pozvaniu. Vydávajte svedectvo o Bohu i  mojej prítomnosti a nezabudnite, deti moje, ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých odovzdávam môjmu Synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.” (slová  Panny Márie z Medugoria)

1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie

Aj my sme boli pokrstení. Tým sa nám otvorila Ježišova cesta – nie je ľahká, ale končí sa víťazne. Tak ako povedal svojmu Synovi, tak každému z nás Boh hovorí: “Ty si moje milované dieťa, v ktorom mám zaľúbenie.” Aj do nás vložil veci, ktoré sme doposiaľ neobjavil.
Často, keď nám hrozí neúspech, pociťujeme strach. Zabúdame na svoju podstatu., že sme Božie deti, nekonečne milované, poslané na Zem s Božím plánom, cieľom, účelom. Namiesto ponárania sa do obáv sa spoľahnime na Boha. Každá situácia nás môže formovať. On túži, aby sme dosiahli svoj plný potenciál. Až keď vykročíme za svoje hranice, začneme sa učiť dôverovať. Až keď zabudneme na vlastné predstavy o sebe, spoznáme, ako nás vidí Boh.

2.Ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkom pre vieru

Ježiš v Káne Galilejskej zázračne premenil vodu na víno. Vodu, bezfarebnú tekutinu bez chuti či vône na víno lákavé na pohľad, bohaté na chuť. Aj my sa často cítime ako voda. Slabý. Bez chuti. Bez schopnosti zaujať či osloviť druhých svojím životom. Pýtame sa či my vôbec dokážem šíriť vieru. Na to si predsa Boh musel vyvoliť niekoho iného. My radšej ostaneme neviditeľní. Nedovoľme týmto myšlienkám aby nás premohli. Bol sme stvorený na veľké veci. Nečakajme na zázrak, staňme sa zázrakom! Do nášho srdca bol vložený plamienok viery. Čo robí teraz nášj plamienok? Horí, už zhasína alebo ešte tleje? Aby bol životaschopný, musíme mu dať priestor šíriť sa. Postupne môže rozohriať, až nakoniec zapáliť ďalšie srdcia, otvárať ich pre vieru a lásku. Veď na to bol stvorený! Pošleš ho ďalej?

3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

K našim ušiam prenikajú tisíce slov  no väčšinou vnikajú do uší iba preto, aby o chvíľu vyleteli von a nezanechali po sebe žiadnu stopu. Niekedy nám uniká obsah počutého a preto máme v sebe veľa nepokoja, neistoty, pochybností.  Pochybujeme o tom či dobre rozmýšľame, hovoríme, a či robíme správne rozhodnutia. Zem nemôže nič urodiť sama od seba. Zem potrebuje dobré, čisté zrno, aby mohla prinášať úrodu. Ale najskôr musí táto zem zrno prijať a premeniť. Niečo podobné sa musí udiať s Božím Slovom v našom vnútri, aby sme mohli prinášať plody. Chceme aby sa tak stalo ?  Tak  urobme preto niečo. Počúvajme a ukladajme si Božie slová do svojho srdca.

4.Ktorý sa ukázal Božskej sláve na hore premenenia

Ježiš sa ukázal trom učeníkom v Božskej sláve spolu s Eliášom a Mojžišom. Je pochopiteľné, že Peter tam chcel ostať a postaviť stánky – bolo to ako nebo na zemi. No Boh prehovoril: „Toto je môj milovaný syn, v ňom mám zaľúbenie, počúvajte ho!“ Učeníci sa zľakli mohutného hlasu z oblaku, no Kristus ich vyzýva: „Vstaňte a nebojte sa!“ Podobnú výzvu adresuje aj nám: „Vstaňte a nebojte sa, budem na ceste do Božieho kráľovstva spolu s vami.“ Ako je to s nami? Myslíme na to, že našim cieľom je dostať sa do Božieho kráľovstva?

5.Ktorý pri poslednej večeri ustanovil Sviatosť Oltárnu

Bol to veľký večer. všetko pripravené pre Ježiša a učeníkov…posledný raz. V ten večer, večer veľkého daru a zároveň veľkej zrady, si Ježis vybral chlieb a víno, v tej dobe prístupné každému aj chudobnejšiemu človeku. Tým chcel povedať, že prišiel spasiť každého, bez ohľadu na jeho postavenie. Do toho dňa boli ľudia a Boh ako keby na dvoch stranách jednej veľkej priepasti. Kristus porazil smrť svojím zmŕtvychvstaním, spojil nás s naším Otcom cez svoj kríž. Vďaka nemu môžeme byť spasení. Lebo každý, kto v Neho uverí, bude mať večný život v nebi. A pri každej omši si pripomíname pri premene chleba a vína tento moment. Pri premenení sa dostávame opäť pod kríž, spočiatku tragický a smutný a nakoniec víťazný a plný nádeje.

Milosrdný ruženec

Prosby k preddesiatkom

 1. Ježiš, ktorý ťa nám daroval ako Matku.

 2. Ježiš, ktorý nech nás privedie do domu Otca.

 3. Ježiš, ktorý nech nás učí milosrdnej láske.

Tajomstvá k desiatkom

 1. Ježiš, ktorý prejavuje milosrdenstvo ako Samaritán.
  Biblický text: Lk 10, 25 – 37Symbol: sklená nádoba s olivovým olejom (symbol samaritánovej pomoci – olej na rany).

 1. Ježiš, ktorý hľadá stratené ovce.
  Biblický text: Lk 15, 4 – 7Symbol: drevená palica (symbol pastiera).

 1. Ježiš, ktorý sa teší z návratu márnotratného syna.
  Biblický text: Lk 15, 11 – 32Symbol: čistá košeľa (symbol nových šiat po príchode márnotratného syna).

 1. Ježiš, ktorý neodsudzuje cudzoložnú ženu.
  Biblický text: Jn 8, 4 – 11Symbol: kamene (symbol kameňovania hriešnice).

 1. Ježiš, ktorý odpúšťa kajúcemu lotrovi.
  Biblický text: Lk 23, 32 – 43Symbol: kľúče (symbol domova).

Po každom desiatku sa po modlitbe Sláva Otcu vkladá Fatimská prosba:
(je dobré upozorniť na záverečné slovo „milosrdenstvo“, ktoré možno už prehliadame…)

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravili: Radka Golianová, Štefánia Čepová, Bruno Donoval OP a Pavol Danko.

Adorácia Rozhovor s Otcom

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Nebeský Otec, cítim sa tak bezvýznamný a menejcenný v tomto svete. Každý okolo mňa niečím vyniká a ja nemám čo iným ponúknuť. Nik si ma poriadne nevšimne. Prečo som tu?

Nebeský Otec:
Moje milované dieťa. Uveril si klamstvu o sebe. Nikoho som nestvoril ako bezvýznamného človiečika, ktorý sa má pretĺkať týmto svetom, kým nepríde do večnosti. Každý jeden z Vás je pre mňa tak veľmi vzácny a do každého som vložil mnoho darov a talentov. A vieš čo je na tom úžasné? S každým z Vás mám jedinečný plán.  Vôbec si nemusíte závidieť, ani si myslieť, že niekto z Vás je viac, či menej ako ten druhý. Ja nikomu nenadŕžam.  Majte sa navzájom v  úcte, pretože sa navzájom potrebujete. Aj ja Vás potrebujem. Ste mojimi rukami, aby ste mohli pohladiť tých, ktorí sú  nemilovaní. Ste mojimi nohami, aby ste išli za tými, ktorí ma ešte nepoznajú. Ste mojimi ústami, aby ste mohli povzbudiť  tých, čo upadajú do beznádeje.  Ste mojimi očami, aby ste videli v ľuďoch to krásne, čo vidím v nich Ja. Ste mojimi ušami, aby ste počúvali o potrebách blížnych. Čerpajte z môjho srdca, iba tak ste schopní milovať. Ešte stále sa cítiš zbytočný? Práce je veľa, ale ochotných sŕdc je málo. Poď ku Mne, neboj sa Ma. Nech si spravil čokoľvek. Daj mi to, nedrž sa pevne svojich zlyhanání. Neutekaj odo Mňa. Ja sa na Teba pozerám cez rany môjho milovaného Syna Ježiša Krista. Si nádherný. Si mojim očiam, tak nádherný. Chceš vedieť, aký plán s Tebou mám. Poďme spolu snívať. Nechcem snívať sám.

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Myslel som si, že si, že Ti záleží iba na mojich výkonoch a sleduješ kedy, niečo zle spravím, aby si mi to mohol vytknúť.

Nebeský Otec:
Ja som neposlal svojho Syna na to, aby ste žili v neustálom strachu a smútku. Prišiel a doniesol Vám Nebeské kráľovstvo lásky, radosti a pokoja. Zničil ten múr medzi mnou a Vami. A to všetko preto, aby Vám zjavil moju lásku k Vám.  Aby Vám zjavil, že nie som len Boh, ale aj Váš Otec. Prečo to všetko podstúpil, ak si stále myslíte, že mi ide iba o to, aby ste mi posluhovali a mohol som Vás neustále trestať? Ja túžim po vzťahu Otca so svojim dieťaťom. Moje kráľovstvo je pre všetkých, ktorí v ňom túžia prebývať. Ale nie všetci oň stoja. Už si vaše oči privykli na tmu a zabudli ste, ako je to žiť  vo svetle pravdy. Snívaš, že možno raz bude lepšie? Že príde nejaký človek, ktorý Ti ponúkne lepšiu budúcnosť. On už prišiel. Dvetisíc rokov dozadu. Zdá sa to tak dávno a predsa deň čo deň Ti ponúka lepšiu budúcnosť. Chceš si ju vziať?

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Čo vlastne znamená žiť Božie kráľovstvo? Možno mám o tom mylnú predstavu. Sú to azda značkové veci? Dostatok veci? To, že som uznávaný?

Nebeský Otec:
Po čom túži ľudské srdce? Po blahobyte, úspechu? Koľko detí žije v prepychu, ale rodičia si ho nevšímajú. Koľko deti denne pozerá na hádky svojich rodičov. Koľko deti je potupovaných, pošliapaných, bitých, zneužitých? Deti priahnuce po láske.  Deti umierajúce na nedostatok lásky. Deti, ustráchané, ktoré túžia po kúsku pokoja. Deti túžiace, aby sa mali ku komu schúliť, vyplakať, zdôveriť. Deti zabudnuté, opustené. Už viete kým chcem  pre Vás byť?  Už viete v akom kráľovstve chcem, aby ste so Mnou prebývali? Už viete o čom môžete snívať? O milujúcom Otcovi, ktorému sa môžete so všetkým zdôveriť a vôbec na Vás nenakričí. O Otcovi, ktorý keď prehovorí, prinesie do Vášho srdca pokoj. O Otcovi, ktorý Vás nezbije, ale s láskou poučí a povzbudí. O Otcovi, ktorý si vždy nájde na Vás čas. O Otcovi, ktorý Vás v čase ťažkostí chytí za ruku a pôjde s Vami. To som Ja, Váš Otec, ktorý nikdy neopustí svoje dieťa a vždy ho bude milovať rovnakou láskou. Toto je Božie kráľovstvo, v ktorom chcem s Vami prebývať. Ostatné sa Vám pridá.

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Otecko je každý sen od teba? Prečo sa mi niektoré sny nikdy nesplnili?

Nebeský Otec:
Túžim po stretnutiach s Vami. Túžim si s Vami dať kávu alebo čaj. Počuť o vašich túžbach a snoch.  Chcem do toho s Vami ísť. Ale ako váš Otec a zároveň múdry stvoriteľ viem, čo je pre Váš večný život dobré a naopak viem, čo by Vám mohlo ublížiť prípadne nebolo by pre Vás osožné. Nie vo všetkom o čo ma prosíte Vám vyhoviem. Niekedy spôsobím slzy na Vašich tvárach. Verte mi aj mňa to bolí, keď vidím svoje deti plakať, ale omnoho viac ma boli, keď si predstavím, že nebudete so mnou v Nebeskom raji. Mrzí ma, keď si myslíte, že som Vás zradil. Ako Otec chcem pre Vás iba to najlepšie. Ja verím, že raz tomu porozumiete. Niektorí, keď sa stanete rodičmi, niektorí keď dospejete a niektorí až vo večnosti. Dôverujte mi. Chcem Vám dať iba to najlepšie.

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Otecko budeš po celý čas so mnou?

Nebeský Otec:
Žijete v mnohých predstavách, fantáziách a snoch. Niektoré sú iba únik z reality, ale mnohé som do Vás vložil a bojíte sa vykročiť. Nedal som vám ducha strachu, ale ducha odvahy. Ak kráčate so mnou a dôverujete mi nemáte sa čoho obávať. So mnou zdoláte každú prekážku. Ja som Pánom všetkého. Ja sám otvorím dvere tam, kde sú zatvorené. Ak sa spoliehate na vlastné sily, cesta bude veľmi namáhavá a nemusíte dôjsť do konca. Mnoho sa na ceste za dosiahnutím cieľa naučíme. Budú aj pády, ťažkosti. Pozerajte na mňa, a pozerajte na cieľ. Neskracujte si cesty. Nerobte kompromisy so zlom s úmyslom, že v cieli budete rýchlejšie. Ak budete verní v malom, potom sa budete podieľať na väčších snoch. Na Vás mi viac záleží, nechcem Vás stratiť. Keď bude Váš sen naplnený, nezabudnite na mňa, že som išiel po tej ceste s Vami.

Pieseň podľa výberu

Mladý človek:
Otecko, môžem ako kresťan vplývať na spoločnosť?

Nebeský Otec:
Moje drahé deti. Tento svet Vás tak veľmi potrebuje. Tak ako môj Syn jedával s hriešnikmi a mýtnikmi, aby priniesol svojim svedectvom života a lásky  spásu bratom a sestrám okolo neho, tak aj Vás posielam medzi ľudí. Neodsudzujte skôr, než  im prejavíte moju lásku. Ukážte, že existuje voľba vybrať si dobro. Že nemusia ísť s davom. Buďte svätí na tom mieste, do ktorého som Vás povolal. Povstaňte a svieťte. Zapaľujte srdcia iných. Je jedno, či si v politike, v biznise, či matka v domácnosti. Všade zasievaj princípy Božieho kráľovstva. Slová a svedectvo života môjho Syna Ježiša Krista, nech sú ti oporou v ťažkých mučivých chvíľach atakovania, zosmiešňovania, ponižovania. Tvoja odmena Ťa čaká v nebi. Ešte stále si myslíš, že si nepotrebný a nemáš tu miesto?

Mladý človek:
Otecko odpusť mi, že som tak zaslepene pozeral na všetko, čo sa deje okolo mňa. Že som bol viac zameraný na seba a pritom koľko mojich bratov a sestier Ťa nepozná. Chcem žiť na Tvoju slávu. Už viem, že môj život je veľmi cenný a naplniť sny je dôležité. Chcem ísť v Ježišových šľapajach a prinášať hodnoty Božieho kráľovstva. Prosím Ťa o ducha odvahy a zober odo mňa ducha strachu. Amen

Žalm 139

Jahve, ty vidíš do môjho srdca a poznáš ma.  Či si sadám a či vstávam, ty o tom vieš. Všetky moje snahy poznáš zďaleka.  Vidíš, či pracujem alebo odpočívam, vieš o všetkom, čo robím.  Ešte som ani ústa neotvoril a ty, Jahve, už vieš, čo chcem povedať.  Obklopuješ ma zo všetkých strán a vystieraš na mňa svoju ruku.  Pre mňa je úžasné také poznanie, príliš vysoké a nepochopiteľné.  Kam by som mohol ujsť od tvojho ducha, kam utiecť z tvojej prítomnosti?  Keby som vystúpil na nebo, ty si tam, keby som si ľahol v ríši mŕtvych, aj tam si.  Keby som vzal krídla rannej zory a usadil sa ďaleko na západe,  aj tam ma tvoja ruka nájde, pevne ma zachytí tvoja pravica.  Keby som si povedal: „Nech ma tma ukryje a noc ma obtočí namiesto dňa,  pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc ti svieti ako deň. Tebe tma i svetlo sú jedno.  Ty si utvoril moje telo a moju dušu, utkal si ma v matkinom živote.  Oslavujem ťa za toľké zázraky: podivuhodný som ja, podivuhodné tvoje diela! Ty si ma dokonale poznal.  Moje telo nebolo tajomstvom pre teba, keď som bol v skrytosti stvárňovaný, utkaný v matkinom živote.  Videl si moje údy ešte beztvárne, všetko bolo predom zapísané v tvojej knihe, deň za dňom sa rozvíjali, ani jeden nezaostal.  Bože, ťažké sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský!  Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako zrniek piesku! Aby som im prišiel na koniec, moje roky by sa museli rovnať tvojimi.  Bože, kiež by si pobil bezbožníkov! Vzdiaľte sa odo mňa, krvilační ľudia!  Rozprávajú o tebe zákerne, zločinne sa proti tebe búria.  Jahve, ako nenávidím tých, čo teba nenávidia, ako pohŕdam tými, čo ti odporujú!  Nenávidím ich z celého srdca, pokladám ich za svojich nepriateľov.  Bože, skúmaj ma a poznaj moje srdce, skúšaj ma a prever moje myšlienky!  Ak nájdeš vo mne niečo nesprávne, priveď ma na večne správnu cestu!

Pieseň
Ctíme túto sviatosť slávnu