Adorácia Stáť na strane milosrdenstva

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Čakám, Teba, Kráľ https://www.youtube.com/watch?v=bIyzvWdTmsI

Biblický úryvok (Lk 7, 36 – 50)

Zamyslenie
Je až neuveriteľné, ako Ježiš prejavuje priazeň tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sú predmetom súdenia, objektom verejného pohoršenia.

Keď prechádzame evanjeliom, narážame na takéto stretnutia náklonnosti Boha k človeku. Či je to reakcia Ježiša po spustení ochrnutého cez strechu svojimi priateľmi, alebo keď stretne malomocných, alebo jeho priazeň voči človeku s vyschnutou rukou, uzdravenia v sobotu, množstvo jeho kázní a príhovorov, ktoré vyrušovali spravodlivých, ale prebúdzali život v tých, ktorí potrebovali práve v tej chvíli prejav jeho náklonnosti.

Žena, ktorá prišla ku Šimonovi, aby prejavila Ježišovi túžbu po zmierení s Bohom, mala veľkú lásku a tá jej dodávala odvahu urobiť nemožné – prelomiť konvenčné myslenie jeruzalemskej spoločnosti voči „outsiderom“ a tým, ktorí zlyhali.

To nám dáva nádej, že Otec je naklonený stáť na strane milosrdenstva, pokiaľ milujeme a máme odvahu prejaviť mu našu lásku. A tiež pokiaľ prijmeme, že sme ním milovaní až do krajnosti.

Pokračovať na Adorácia Stáť na strane milosrdenstva

Adorácia Náručie srdca

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Márnotratný syn (1. + 2. sloha) https://www.youtube.com/watch?v=rlFYDg19-UU

Úvod
Pane, som tu pred tebou. Vrátil som sa do tvojho domu. Som tu, lebo viem, že z tvojich rúk mi stále žiari odpustenie. Tvoje otvorené náručie ma víta. Je to náručie srdca, do ktorého chcem v tejto chvíli nahliadnuť a v ňom kontemplovať tvoju milosrdnú lásku. Tvoje srdce je pre mňa domovom: miestom istoty, sieňou lásky, zdrojom pokoja a prameňom milosrdenstva, z ktorého neustále môžem čerpať čistotu do môjho srdca, aby som mohol nanovo pochopiť, že som milovaným synom a dcérou Otca. V pokore kľačím pred tvojou tvárou a spolu so sestrou Faustínou vyznávam, klaniam sa ti a velebím ťa:
Živá hostia, moja jediná sila, prameň lásky a milosrdenstva, obklop celý svet, posilňuj slabé duše. Ó, požehnaná chvíľa a okamih, v ktorom nám Ježiš zanechal svoje najmilosrdnejšie Srdce.“ (Denníček 223)

Pokračovať na Adorácia Náručie srdca

Adorácia Svätá Radosť

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Boh je tak blízko nás… https://www.youtube.com/watch?v=R4eNHQ0S9zI

Úvod
Drahý Ježišu, pozdravujeme ťa a klaniame sa ti. Veríme, že nás sprevádzaš svojou tichou a milujúcou prítomnosťou v Eucharistii a že si stále s nami. Ty si sa kvôli nám stal živým chlebom pre večný život, daj, nech je Oltárna Sviatosť radosťou nášho srdca. To je ta pravá radosť, do ktorej nás pozývaš, ktorú nám ponúkaš, ktorú spôsobuješ v nás ty, Milosrdný Ježiš. Tu si si postavil trón svojho milosrdenstva, aby si potešoval hriešneho človeka a pomáhal mu. Z tvojhootvoreného srdca, ako z čistého prameňa, plynie potešenie a nekonečná radosť pre skrúšenú dušu i srdce. Keď hľadím do budúcnosti, zmocňuje sa ma strach, ale načo sa zamýšľať nad budúcnosťou? Pre mňa je drahá len prítomná chvíľa a každá chvíľa prežitá s tebou.

Pokračovať na Adorácia Svätá Radosť

Adorácia S Ježišom pri stole

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Boh prestrel pre mňa bohatý stôl https://www.youtube.com/watch?v=l5q0hNzhmHk

K: Nech je pochválený a zvelebený Ježiš v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
Ľ: Od tohoto času až naveky.

Úvod
Sme tu pred tebou, Pane. Vítame ťa. Ale aj ty vítaš nás. Bol si tu už predtým, ako sme sem prišli. Sme pred živým Bohom. Naše oči, myseľ, srdce v tomto momente nevnímajú nič iné, iba to, že sme v prítomnosti živého Boha. Sme tu všetci tí, ktorí chceli prísť, ktorí si na adorácie už zvykli, ktorí radi zotrvávame v tvojej prítomnosti nielen na svätej omši, ale aj po jej skončení. Ale máme medzi sebou aj niekoľko nových hostí. Aj tých vítaš a tešíš sa z toho, že prijali tvoje pozvanie.

Sme tu, okolo tvojho stola, okolo tohto svätého miesta, kde sa pred malou chvíľou priniesla nekrvavá obeta kríža. Teraz kľačíme pred oltárom, pred stolom tvojho svätého tela, hľadíme na teba, Ježišu, ktorý si vystavený k verejnej úcte. Pozeráme sa na teba a ty sa pozeráš na nás. Sme radi pri tebe. Sme spokojní a šťastní.

Pokračovať na Adorácia S Ježišom pri stole

Adorácia Cesta odpustenia

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Agnus Dei https://youtu.be/xvfyivVMzTQ /Originál https://youtu.be/HPBmFwBSGb0

Prvá časť – Prijmi odpustenie
Milý môj syn, milá moja dcérka,
nestvoril som ťa pre život v neodpustení, ale nie je možné ísť proti tvojej slobodnej vôli. Prijmem a vezmem len to, čo mi ty dáš. Moje odpustenie je pripravené pre teba od vekov. Život zamotaný a postavený na špirále neodpustených hriechov je život s príchuťou pekla na zemi. Ako to vyzerá dnes v tvojich vzťahoch s kamarátmi, so spolužiakmi, v tvojej rodine, na tvojej ulici, v ktorých vládne hriech, neodpustenie, bolesť?

Tvoj hriech nemôže zničiť moju lásku k tebe, ani pokriviť môj pohľad na teba a zmýšľanie o tebe, ako to často vidíš u ľudí. Navždy budem tvojím Ockom a ty mojou dcérkou, mojím milovaným synom, nech by sa stalo čokoľvek. Žiaden tvoj hriech ma nemôže zaskočiť alebo prekvapiť. Hriechy sú tvoja slabosť a ty potrebuješ moje víťazstvo nad nimi.

Pokračovať na Adorácia Cesta odpustenia

Adorácia U Lekára

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Jak jeleň dychtí za vodou alebo Duchu Svätý volám príď!

Biblický úryvok – (Magnifikat: Lk 1, 46 – 55)

Úvod
Máriin Magnifikat odzrkadľuje veľkosť Božieho milosrdenstva. Jeho lásku a prítomnosť v každom národe a v každom ľudskom živote. A tak ako Mária, aj Zachariáš poznáva Božie milosrdenstvo, keď hovorí: „Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu.“ Pán pamätá na zmluvu, ktorú nám dal. Je to zmluva vykúpenia a odpustenia hriechov. Táto zmluva sa naplnila v jeho Synovi, ktorý ju potvrdil svojou láskou na kríži. Buďme verní aj my tejto zmluve a uchovávajme ju vo svojom srdci. Tak budeme mať účasť na Jeho láske a milosti.

Pokračovať na Adorácia U Lekára

Adorácia Kto je môj blížny?

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Tebe patrí chvála (alebo iná vhodná pieseň pred Eucharistiou)

 Úvod
Vo Svätom písme čítame, ako Boží služobník Mojžiš žiadal od Pána, aby mu zjavil svoju slávu (Ex 33, 18). Pán vyplnil túto jeho prosbou. Keď Pán pred ním prechádzal, volal: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.“ Vtedy sa Mojžiš vrhol na zem a klaňal sa mu.

V tejto chvíli sme my pre tebou a ty, Pane, k nám prichádzaš vo Sviatosti Oltárnej a zjavuješ nám svoju slávu, ty, ktorý si milosrdenstvo, láska a zľutovanie. Klaniame sa ti, ako sa ti klaňal Mojžiš; vyznávame svoje previnenia a prosíme o odpustenie, ako prosil kráľ Dávid, keď spáchal hriech; ospevujeme tvoju priazeň a stálu náklonnosť, ako ju ospievala Panna Mária vo svojom chválospeve.

Pokračovať na Adorácia Kto je môj blížny?

Adorácia S Máriou k Ježišovi

Pieseň
Žena [FireFly] https://www.youtube.com/watch?v=WGhJR3J-DE0
(alebo iná vhodná pieseň o Márii)

Úvod
Svätý Otec František ohlásil mimoriadny Rok milosrdenstva, ktorý začne na sviatok Nepoškvrneného počatia našej matky Márie, matky milosrdenstva. Jej príbeh prekvapení s Bohom začal pri zvestovaní v Nazarete, kde nebol nik, iba ona. Vľúdnosť jej pohľadu nech nás sprevádza, aby sme všetci mohli znovu objaviť radosť z Božej nežnosti. Nik nespoznal tak ako Mária hĺbku tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom. Všetko v jej živote bolo stvárňované prítomnosťou milosrdenstva, ktoré sa stalo telom. Skúsenosť, ktorú prežila s Ježišom a svojím manželom Jozefom, nás môže vtiahnuť do vnútorného dialógu, s ktorým máme skúsenosť aj v našich rodinách.

Obráťme sa k nej so starobylou a stále novou modlitbou Salve Regina (Zdravas Kráľovná), aby od nás nikdy neodvrátila svoj milosrdný pohľad, a aby nás urobila hodnými kontemplovať tvár milosrdenstva, jej Syna Ježiša.

Pokračovať na Adorácia S Máriou k Ježišovi