t3m.sk

Národná banka Slovenska v skratke aj NBS je centrálnou bankou Slovenska. Vznikla prvého januára roku 1993 na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. O Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Je samozrejme nezávislou ústanovňou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability. Vykonáva tiež dohľad nad finančným trhom a iné s tým činnosti spojené. 

banka

Táto banka sídli v Bratislave a má tiež osem regionálnych pobočiek. Táto banka má nadriadené postavenie nad ostatnými bankami, je to banka bánk. Hlavným cieľom NBS je udržiavanie cenovej stability, a za týmto cieľom určuje menovú politiku, vydáva bankovky a mince, riadi a koordinuje tiež aj zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným zákonom . Stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť. Vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o NBS a osobitných zákonov. NBS predkladá Národnej rade SR polročnú správu o menovom vývoji do troch mesiacov po skončení prvého polroka príslušného kalendárneho roka a ročnú správu o menovom vývoji do piatich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. Tiež zastupuje Slovensko na základe poverenia vlády SR v medzinárodných inštitúciách v oblasti finančného trhu. 

obrázok_2021-11-14_161708

Čo je veľmi dôležité si povedať, je že Národnú Banku Slovenska zastupuje navonok jej guvernér, od prvého júna 2019 Peter Kažimír. Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska. Banková rada máš šesť členov. Členmi sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády schválený NRSR. Troch členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra NBS.