Adorácia Cesta odpustenia

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)
Agnus Dei https://youtu.be/xvfyivVMzTQ /Originál https://youtu.be/HPBmFwBSGb0

Prvá časť – Prijmi odpustenie
Milý môj syn, milá moja dcérka,
nestvoril som ťa pre život v neodpustení, ale nie je možné ísť proti tvojej slobodnej vôli. Prijmem a vezmem len to, čo mi ty dáš. Moje odpustenie je pripravené pre teba od vekov. Život zamotaný a postavený na špirále neodpustených hriechov je život s príchuťou pekla na zemi. Ako to vyzerá dnes v tvojich vzťahoch s kamarátmi, so spolužiakmi, v tvojej rodine, na tvojej ulici, v ktorých vládne hriech, neodpustenie, bolesť?

Tvoj hriech nemôže zničiť moju lásku k tebe, ani pokriviť môj pohľad na teba a zmýšľanie o tebe, ako to často vidíš u ľudí. Navždy budem tvojím Ockom a ty mojou dcérkou, mojím milovaným synom, nech by sa stalo čokoľvek. Žiaden tvoj hriech ma nemôže zaskočiť alebo prekvapiť. Hriechy sú tvoja slabosť a ty potrebuješ moje víťazstvo nad nimi.

Existuje len jediné nebezpečenstvo – tvrdé srdce. Tvrdosť tvojho srdca spôsobuje, že odolávaš mojej láske, môjmu vplyvu a prítomnosti. Tvrdé srdce sa fixuje na diablove klamstvá, že si v pohode, že žiadny problém menom hriech neexistuje, nie je čo odpúšťať a všetko je len moralizovanie a prežitok stereotypov a vzorcov správania zo stredoveku. Ja ti však chcem dať mäkké srdce a vziať to tvrdé – kamenné. Vložiť do tvojho ducha môjho Ducha, aby si bol čím viac premieňaný a bola premieňaná na môj obraz. Daj na kríž môjho Syna to, čo ťa nerobí šťastným(ou), čo je falošné, čo je klamstvom o tebe a o živote, čo je lacné a rýchlo sa pokazí. Chcem ti dať viac, než ti dá tento svet a jeho knieža, viac ako si dokážeš predstaviť a očakávať. Dovoľ mi dať ti milosť odpustenia, poď po ceste môjho odpustenia, po ceste zmeny zmýšľania, ktorá sa môže zdať na prvý pohľad nepríťažlivá, no stojí za to. Vykroč s vierou do novej dimenzie, vystúp zo zóny komfortu sveta a vstúp do zóny môjho Kráľovstva. Vyznaj mi svoje slabosti, aby sa mohla uvoľniť milosť odpustenia pre teba.

Pieseň
Ty odpúšťaš https://youtu.be/pPmDBKH7N_k

Biblický úryvok – (Ž 51) všetci účastníci sa ho modlia spolu nahlas

Vyznanie Božieho dieťaťa Ockovi – číta kňaz/diakon/animátor alebo sa pri čítaní striedajú mladí. V pozadí môže hrať tichá nerušivá hudba)
Milujúci Ocko, ľutujem všetky svoje činy, ktorými som sa vedome či nevedome previnil voči láske. Zhrešil som myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Zhrešil som v tom, čo som urobil i v tom, čo som neurobil, hoci som mal. Prichádzam teraz pred teba a prosím o milosť, aby si mi zlomil srdce pre tvoje pokorné srdce. Ty poznáš moje najhlbšie tajomstvá. Otváram ti dnes svoje srdce. Ukáž mi všetko, čím bránim prúdeniu tvoje lásky. Odpusť mi, Ocko, všetky moje hriechy, viny a poklesky. Úprimne ľutujem všetky okamihy, keď som vybočil z tvojej cesty a nerozhodol som sa pre život. Kajám sa z nedostatku viery, keď som namiesto vo viere konal v strachu, z ne-dôvery v tvoju dobrotu alebo i z nedostatku skutočného presvedčenia o tvojej láske voči mne.

Prosím o odpustenie hriechov voči čistote ako sú žiadostivosť, nečisté predstavy a dvojzmyselné reči, nemravné knihy, videá a filmy, pornografia, nečisté dotyky a bozky, masturbácia, smilstvo. Odvraciam sa od všetkých týchto skutkov a obraciam sa k tebe. Úprimne ľutujem, že som schvaľoval potrat. Zvlášť prosím o odpustenie… (priestor ticha pre vyznanie Božieho dieťaťa Ockovi)

Kajám sa zo skúšania akýchkoľvek činov návykovej povahy: alkoholizmus, užívanie drog, hazardné hry, gamblerstvo, voľný sex, prejedanie sa, márnivé míňanie peňazí, nakupovanie len značkových vecí, pôžitkárstvo, zvlášť prosím o odpustenie… (priestor ticha pre vyznanie Božieho dieťaťa Ockovi)

Kajám sa zo zanedbávania môjho fyzického a duševného zdravia: z nedostatku zdravého životného štýlu, odpočinku a nezdravého potláčania emócií. Dnes sa rozhodujem, že sa budem viac o seba starať.

Ľutujem momenty, keď som zranil iných ľudí. Kajám sa z hriechov krádeže, klamania, podvádzania a sprenevery. Je mi ľúto, že som iných odmietal, zosmiešňoval, vystupoval nevrlo, odmietavo, neláskavo a netaktne. Ľutujem ohováranie, osočovanie a zrádzanie dôvery druhých. Kajám sa z prejavov akejkoľvek závisti, nenávisti, horkosti či hnevu, neodpustenia, žiarlivosti, kritizovania alebo súdenia iných, z ne-prijímania ponúknutej lásky a odmietania prejaviť lásku. Zvlášť prosím o odpustenie… (priestor ticha pre vyznanie Božieho dieťaťa Ockovi)

Otec, predkladám ti teraz tie oblasti, ktoré sa ti najviac hanbím ukázať, oblasti, ktoré som doteraz schovával, moje osobné zlozvyky, zatajený hriech, temné oblasti, ktoré som ti v minulosti odmietal vyznať lebo som mal na to svoj názor. Dávam ti všetky veci, za ktoré sa najviac hanbím, zvlášť ti dávam, Ocko… (priestor ticha pre vyznanie Božieho dieťaťa Ockovi)

Pane, viac ich nebudem schovávať pred tebou ani pred sebou. Dnes nastal pre mňa čas uzdravenia a oslobodenia. Milujúci Ocko, čo iné ti mám ešte vyznať, na čo som ešte zabudol? Ostaň v tichu a načúvaj! (priestor ticha pre počúvanie Otca)

Za to všetko ťa teraz prosím o odpustenie. Amen.

Druhá časť – Daruj odpustenie
Drahý môj syn, drahá moja dcérka, tento prúd milosrdenstva nemôže preniknúť do tvojho srdca, kým neodpustíš tým, ktorí ťa urazili. Láska je nedeliteľná, nemôžeš ma milovať, hoci ma nevidíš, ak nemiluješ brata či sestru, ktorých vidíš. Ak odmietaš odpustiť druhým, tvoje srdce sa uzatvára a jeho tvrdosť ho robí nepriepustným pre moju milosrdnú lásku. Milosť odpustenia ťa vyslobodzuje z pút pomsty a umožňuje uzdravenie spôsobených rán. Potrebuješ odpustiť nielen druhým ale „odpustiť“ aj mne a, čo je asi najťažšie, odpustiť aj sebe. Takto sa ti potom odpúšťa aj to, čoho si sa dopustil ty. Ja dokážem pohnúť týmto vrchom tvojho neodpustenia.

Pieseň
Vládca https://youtu.be/CihEcnWHsg8

List odpustenia moderované písanie listu odpustenia. V pozadí môže hrať tichá nerušivá hudba. Účastníci vpisujú konkrétne osoby a udalosti do listu, ktorý si môžete stiahnuť na stránke v sekcii „Na stiahnutie“ . Konkrétne pomenovanie osôb a udalostí je veľmi dôležité!!! Listy sa môžu vypĺňať počas adorácie a potom priniesť do košíka pod Ježišov kríž pri oltári. Po požehnaní sa môžu tieto listy vonku pred kostolom spáliť.

Milujúci Ocko,
prichádzam pred Teba s rozhodnutím odpustiť každému vo svojom živote, vrátane seba, pretože Ty si odpustil mne. Ďakujem Ti, Pane, za túto milosť odpustenia.

 • Odpúšťam SEBE všetky svoje hriechy, viny a poklesky, to, že som uveril/uverila klamstvám a pokušeniam Zlého. Odpúšťam si to, za čo sa najviac hanbím a stále si to vyčítam. Zvlášť si odpúšťam (doplň…)

Odpúšťam si svoju nedokonalosť, slabosť a prijímam sa taký/taká, aký/aká som a rozhodujem sa dnes, že už viac nebudem hľadať na sebe chyby a nebudem sám sebe tým najhorším nepriateľom. Oslobodzujem sa od vecí, ktoré som doteraz mal/mala proti sebe samému/samej, uvoľňujem putá hnevu a neodpustenia, ktoré ma držali a zmierujem sa dnes so sebou, skrze moc Ducha Svätého. V mene Ježiša Krista lámem moc slov prekliatia, v ktorých som si zlorečil/zlorečila, nadával/nadávala a hovoril/hovorila negatívne o sebe.

 • Odpúšťam mojim PREDKOM všetky nesprávne rozhodnutia, negatívne činy, ktorých následky majú vplyv na ďalšie generácie aj na mňa a sťažujú mi žiť v slo-bode Božieho dieťaťa.

 • Odpúšťam RODIČOM, ak som sa počal/počala počas hriechu smilstva, cudzoložstva, alebo následkom zlyhania antikoncepcie a nebol/nebola som chcený/chcená.

 • Odpúšťam MAME, ak sa nepotešila a nemala radosť zo mňa, keď zistila, že je tehotná a že ma nosí v lone. Odpúšťam mame akýkoľvek negativizmus a nelásku, ktoré na mňa, vedome či nevedome, počas môjho života preniesla.

Zvlášť jej odpúšťam (doplň…)

Odpúšťam jej dnes násilné správanie. Odpúšťam jej, keď mi v dôležitých momentoch nedala hlboké, plné a uspokojujúce materské požehnanie.

 • Odpúšťam svojmu OTCOVI akýkoľvek prečin či nelásku, ktorými sa voči mne previnil počas môjho života, vedome či nevedome.

Zvlášť mu odpúšťam (doplň…)

Odpúšťam mu dnes akékoľvek násilie, emocionálne zranenia, aj to, že ma zanedbával. Odpúšťam mu, že mi neposkytol plné a uspokojujúce otcovské požehnanie, bezpečie a ochranu.

 • Odpúšťam svojmu PRIATEĽOVI/PRIATEĽKE akékoľvek previnenie a nelásku, ktorej sa dopustil/dopustila počas času, ktorý sme spolu strávili.

Zvlášť mu/jej odpúšťam (doplň…)

 • Odpúšťam svojim SPOLUŽIAKOM akékoľvek zranenia.

Zvlášť im odpúšťam (doplň…)

 • Odpúšťam svojim SÚRODENCOM akýkoľvek negatívny čin a nelásku.

Zvlášť im odpúšťam (doplň…)

 • Odpúšťam všetkým mojim UČITEĽOM akékoľvek negatívne činy, fyzické či psychické útoky, nespravodlivosť.

Zvlášť im odpúšťam (doplň…)

 • Odpúšťam LEKÁROM, ZDRAVOTNÝM SESTRÁM, PRÍSLUŠNÍKOM POLÍCIE či iným profesionálom, s ktorými som sa stretol a ktorí sa správali voči mne zle.

Zvlášť im odpúšťam (doplň…)

 • Odpúšťam KŇAZOM, či iným cirkevným predstaviteľom.

Zvlášť im odpúšťam (doplň…)

 • Odpúšťam každému človekovi, ktorý ma akokoľvek zranil; tým, ktorí ma zranili násilným činom alebo ktorí poškodili moju rodinu. Odpúšťam všetkým ľuďom vo verejnom živote, ktorí vydali zákony odporujúce kresťanským hodnotám. Odpúšťam všetky nespravodlivé, neznáme príčiny bolestí a nepríjemností v mo-jom živote.

 • Otec, prosím teraz o milosť odpustiť tomu ČLOVEKOVI V MOJOM ŽIVOTE, KTORÝ MI UBLÍŽIL NAJVIAC. Hoci ešte stále cítim hnev a bolesť, rozhodujem sa teraz odpustiť človeku, ktorému odpustiť je pre mňa najťažšie.

Uvoľňujem putá,
ktorými som všetkých držal/držala v neodpustení
a dnes sa s nimi zmierujem.

Teraz Ťa, Otec, prosím o dážď požehnania pre tých, ktorí ma zranili a sklamali. Pane, urob dnes niečo výnimočné pre každého jedného z nich. Teraz prijímam naplno tvoju milosť odpustenia a dávam moje odpustenie všetkým väzňom neodpustenia v mojom srdci. Ďakujem Ti, Otec, že mám slobodu Božieho dieťaťa. Všetko chcem v radosti zdieľať s ostatnými. Vďaka Ti, Pane. Amen.

Pieseň
Náš Boh https://youtu.be/yntovIEUzAw

Modlitba pred požehnaním
Nebeský Otec,
vyznávame, že tvoj Syn, prítomný v tejto Sviatosti,
nám daroval na kríži milosť odpustenia,
Daj nám silu, aby sme aj cez bolesť odpúšťali našim vinníkom,
a tak mohli byť vnútorne uzdravení a oslobodení.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.

Pre MILOSRDNÝ ROK pripravil: Karol Vallo.