t3m.sk

Konzumná spoločnosť  a konzumný človek

Predstavuje svet zisku, tvrdej konkurencie, ekonomického rastu, rentability a systematickej ekonomickej dehumanizácie spoločnosti. V 60. rokoch 20 storočia hovoril Erich Fromm  o trende depersonalizácie spoločnosti. Neúsporné požiadavky efektívnosti a ziskové kritéria prestupujú napriek všetkým oblastiam spoločenského života a stali sa jedným z dominantných meradiel posudzovania ľudí. Často sa začína otvorene uvažovať o užitočnosti človeka pre ekonomický systém ako o jeho primárnej hodnote. Kvalita človeka sa dnes meria jeho kúpnou silou. V konzumnej spoločnosti sa z reálnej ľudskej bytosti stáva výrobca, zákazník, spotrebiteľ, klient, tovar  degradovanie na čisté ekonomické ukazovatele.

entrepreneur-g0599cebc6_640

Konzumná spoločnosť núti ignorovať všetko, čo sa nedá zmerať ekonomickými alebo materiálnymi meradlami. Ekonomika sa stáva samoúčelom,  privilegovaným kritériom života a dominantným spôsobom hodnotenia sociálnych vzťahov. Ľudský život sa vďaka tomu meria výhradne požiadavkami a normami, a je plne vyčerpaný ekonomickým slovníkom. Realita je daná kritériami zisk a strata. Riešiť problém v kultúre ekonomickej filozofii znamená hovoriť o subvenciách, úveroch pôžičkách a úrokoch. Príčinu môžeme hľadať v peniazoch, keď sa stali zmyslom ľudskej existencie. Povedzme si aký to môže byť konzumný človek. V podstate konzumná spoločnosť je spoločnosťou orientovanou na veci. Konzumný človek existuje kvôli veciam, pretože ich má. Je tu pre majetok, pre jeho zhromaždenie, pre vrstvenie zážitkov hodných obdivu. Ako by povedal nemecký filozof Herbert Marcuse – spotrebný človek – jednorozmerný človek – sa vo svojom tovare vidí, nachádza v ňom svoju dušu. Prostredníctvom neho je pripútaný k spoločnosti.  

office-gb2f0f2a63_640

Taký človek si však neuvedomuje skrytý presun vo vlastníckych právach. Po určitej dobe to totiž nie je on, kto vlastní veci, ale sú to práve veci, ktoré vlastnia jeho. Zanikajú veci, zaniká aj identita tohto jedinca. Rúti sa mu svet a zmysel života. Konzumný človek je človek posadnutý, nestabilný, povrchný a veľmi ľahko zraniteľný. Je človek, ktorému už nestačí len mať, ale ktorý chce mať viac a viac, ktorý chce svoj majetok neustále zväčšovať, ktorý chce byť obklopený novým a novším, teda vzrušujúcejším a zaisťujúcim potlesk a závisť, ktorý nachádza takú potrebnú istotu a stálosť v permanentnej zmene materiálneho okolia. Konzumný človek je človek chtivý, ktorý zabudol na funkčné investičné vlastníctvo, čiže vlastníctvo pre používanie a rozhodol sa žiť pre charakterologické vlastnenie